Every Noise at Once · tibetan folk pop   scan   list   playlist   new
Atongduoji»
Xiaowangmu»
Kechesiman»
Asigen; Gexijiang»
Reerga»
Luosangdengzhu; Sangnayangjin»
Ajialuyue»
Dacuo»
Dengyuedunzhu; Luosangdunzhu»
Yangjinnamu; Zhuomalamu»
Sogshod Dhargye»
Luosangdengzhu; Sangnayangjin; Zhaxinima»
Angwangdunzhu»
Xuemedawa»
Rongzhongerjia; Zewanglamu»
Zhaxizhuoma»
Ziduomei»
Gexijiang; Zhuomanamu»
Gengdengzhaxi; Luosangdengzhu; Sangnayangjin; Zhaxinima»
Qingze; Rongzhongerjia; Zhuoni»
Jiang Qian; Zhong Jintao»
Zerenwangmu»
Lankacuo»
Qingze»
Zewanglamu»
Xiao Junmei»
Qiong Xue Zhuo Ma»
Genga»
Wangjidawa»
Gexijiang»
Ayongzerang»
Rongzhongerjia; Zhuoni»
Gesangmeiduo»
Luosangdengzhu»
Techung And Kit Walker»
Luosangdunzhu»
Jiayangji»
Dadon»
Namgyal yeshi»
Yangjinlamu»
Tsering Gyurmey»
Buddha Sun»
Asigen»
Snow Lily Sisters»
Jin Song»
Daerji»
Nimalamao; Rongzhongerjia»
Hu Xiaoliu; Tao Peili»
Sangnayangjin»
The Tibetan Monks»
Yangjin»
A Qie; Ci Ren; Xue Feng»
Gengdengzhaxi»
Zhuo Ni»
The Jewel In The Lotus»
Cungen»
Nimalamao»
Nimaciren»
Hong Qi»
Jinzhuzhuoma»
Bhagdro / Chris Michell»
Radiancematrix»
Tibetan Top Band»
The Himalaya Band»
Li Kaixiang»
Zhaxinima»
Tao Peili»
George Winter»
JJI Exile Brothers»
Deqianwangmu»
Jin Song; Lankacuo»
Rongzhongerjia»
Zeduo»
stomp and flutter»
paracana»
icelandic indie»
classic praise»
eau claire indie»
tibetan folk pop»
lo-fi indie»
etherpop»
viking folk»
alternative ccm»
jacksonville indie»
danish indie pop»
deep neofolk»
irish indie»
korean worship»
vermont indie»
melancholia»
faroese pop»
chamber pop»
small room»
chinese worship»
scottish hip hop»
underground boom bap»
traditional funk»
funk rock»
p funk»
gypsy fusion»
japanese boom bap»
alternative hip hop»
rap galego»
flick hop»
belly dance»
psychedelic hip hop»
abstract hip hop»
japanese underground rap»
welsh hip hop»
afrobeat brasileiro»
go-go»
deep funk»
dub punk»
italian underground hip hop»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
Every Noise at Once is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 5,911 genre-shaped distinctions by Spotify as of 2022-07-03. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.