ศิลปินกรมศิลปากร»
อ.เสรี หวังในธรรม»
Imade Saputra»
Chin Chakrit»
Put Keewsuwan»
The Prasit Thawon Ensemble»
ศินปินกรมศิลปากร»
สำนักการสังคีตกรมศิลปากร»
Khantoke»
Fong Naam»
ดนตรีพื้นเมืองอีสาน»
อภิชัย ธุระธรรม»
วงโปงลางกาฬสินธุ์»
Sam-Ang Sam Ensemble»
Saloo Ensemble of Toong Fai»
สมาน น้อยนิตย์»
North Thailand Musicians»
Thai Elephant Orchestra»
สมบูรณ์ บุญวงศ์»
ป๋อม บอยไทย»
วรยศ ศุขสายชล»
ศิลปี ตราโมท»
ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน»
ไพรัตน์ จรรย์นาฏย์»
รัตนปกรณ์ ญาณวารี»
กาหลง พึ่งทองคำ»
Piphat orchestra Plo-Sieng-Pleng from the village of Santalok»
Mahori Kruang Sai Thai Ensemble»
สมนึก ศรประพันธ์»
ครูมนตรี ตราโมท»
Thai Hill Tribe Musicians»
เสรี หวังในธรรม»
Gong Orchestra of Paley Dah Leh»
สมชาย ทับพร»
Song Yee Sa Yang»
สมชาย ดุริยประณีต»
สุวิทย์ แก้วกระมล»
Gong Orchestra of Hwe Sarlor»
Kana Num Sayam»
วงศิษย์ครูบุญธรรม»
Sai Kaw»
Kreung Sai Ensemble»
Ta Muy»
Ensemble Si Nuan Thung Pong»
Mahori Ensemble»
Bu-Nga Nak-Prank»
Ha Paa»
Gong Orchestra of Chiang Mai»
Piphat Phataya-koson»
Chieng Mai Sankhit Ensemble»
Vat Nantaram Monastery Ritual Orchestra»
Piphat Mai Khaeng Ensemble»
Piphat Mai Nuam Ensemble»
Piphat Troupe of Khru, with teacher Rawt Aksarathap of Chiangmai»
Duriyapranit Piphat Ensemble & Chorus»
Kotsanabanthoeng Paired Piphat Ensemble»
Ensemble Piphat-Makang»
มนตรี ตราโมท»