←research ·  artist
7 followers

0 albums ·  hide
0 singles ·  hide
10 other appearances ·  hide
2010-01-11 ·  44 tracks ·  137:27
24:16Pan Voyevoda: II. Act I, Scene: Chaplinsky & Chorus - "A vot I melnitsa..." +Anatoly Orfenov, Samuil Samosud
31:56Pan Voyevoda: III. Act I, Scene: Maria & Chorus - "O, net ne boytes..." +Kapitolina Rachevskaya, Samuil Samosud
43:41Pan Voyevoda: IV. Act I, Comic Lullaby +Kapitolina Rachevskaya, Anatoly Orfenov, Samuil Samosud
102:45Pan Voyevoda: X. Act I, Krakowiak +Konstantin Polyayev, Samuil Samosud
114:32Pan Voyevoda: XI. Act I, "Odnako, eto skuchno, Voyevoda..." +Natalia Rozhdestvenskaya, Alexei Korolyov, Samuil Samosud
123:26Pan Voyevoda: XII. Act I, "Zdes, bliz melnitsy..." +Alexei Korolyov, Kapitolina Rachevskaya, Samuil Samosud
134:04Pan Voyevoda: XIII. Act I, "Au, au...Uslyshala menya..." +Kapitolina Rachevskaya, Alexei Korolyov, Anatoly Orfenov, Samuil Samosud
114:15Pan Voyevoda: XI. Act II, "Pravey, syuda! Idite na ogon!" +Gugo Tits, Anatoly Orfenov, Samuil Samosud
15:30Pan Voyevoda: I. Act III, Mazurka +Konstantin Polyayev
22:27Pan Voyevoda: II. Act III, "Kak igraet v kubke vlaga..." +Konstantin Polyayev, Samuil Samosud
72:02Pan Voyevoda: VII, Act III, "Boginya! K Vam s molboyu pribegayu!" +Konstantin Polyayev, Kapitolina Rachevskaya, Alexei Koroyov, Samuil Samosud
111:14Pan Voyevoda: XI. Act III, Fight Scene - "Chto tam za shum?" +Anatoly Orfenov, Kapitolina Rachevskaya, Alexei Korolyov, Samuil Samosud
162:42Pan Voyevoda: XVI. Act IV, March & Anthem - "Idyom pozdravit s dobrym dnyom..." +Konstantin Polyayev, Samuil Samosud
172:45Pan Voyevoda: XVII. Act IV, "Blagodarim vas vseh za chest i vstrechu..." +Alexei Korolyov, Kapitolina Rachevskaya, Samuil Samosud
193:07Pan Voyevoda: XIX. Act IV, Final - "A-a! - K schastiyu vnov v obyatya mchis!.." +Natalia Rozhdestvenskaya, Lyudmila Legostaeva, Kapitolina Rachevskaya, Samuil Samosud
2010-01-11 ·  42 tracks ·  185:01
74:08The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Vladimir Ivanovsky, Natalia Rozhdestvenskaya, Ilya Bogdanov, Vassily Nebolsin
101:12The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Vassily Nebolsin
140:44The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Vassily Nebolsin
151:29The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Mikhail Skazin, Vassily Nebolsin
172:28The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Vassily Nebolsin
192:00The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Vassily Nebolsin
201:30The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Vassily Nebolsin
216:33The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Leonid Ktitorov, Gennady Troitsky, Dmitry Tarkhov, Natalia Rozhdestvenskaya, Vassily Nebolsin
19:28The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Ilya Bogdanov, Vladimir Ivanovsky, Vassily Nebolsin
311:25The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Ivan Petrov, Lidia Melnikova, Vladimir Ivanovsky, Vassily Nebolsin
41:57The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Vladimir Ivanovsky, Vassily Nebolsin
56:38The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Lidia Melnikova, Ivan Petrov, Vassily Nebolsin
73:42The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Dmitry Tarkhov, Gennady Troitsky, Leonid Ktitorov, Vassily Nebolsin
86:44The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Leonid Ktitorov, Gennady Troitsky, Vassily Nebolsin
114:04The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Dmitry Tarkhov, Vassily Nebolsin
72:41The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Natalia Kulagina, Maria Zvezdina, Natalia Rozhdestvenskaya, Vassily Nebolsin
82:43The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Natalia Rozhdestvenskaya, Vladimir Ivanovsky, Ivan Petrov, Vassily Nebolsin
2009-11-01 ·  43 tracks ·  162:01
32:50The Oprichnik +Alexander Orlov
64:09The Oprichnik +Antonina Klescheva, Natalia Rozhdestvenskaya, Alexander Orlov
71:49The Oprichnik +Zara Dolukhanova, Dmitry Tarkhov, Alexander Orlov
101:32The Oprichnik +Antonina Klescheva, Alexander Orlov
112:06The Oprichnik +Alexander Orlov
76:26The Oprichnik +Alexander Orlov
82:24The Oprichnik +Konstantin Polyayev, Alexander Orlov
94:05The Oprichnik +Zara Dolukhanova, Konstantin Polyayev, Alexander Orlov
117:29The Oprichnik +Konstantin Polyayev, Dmitry Tarkhov, Zara Dolukhanova, Alexander Orlov
122:43The Oprichnik +Dmitry Tarkhov, Alexander Orlov
131:43The Oprichnik +Alexander Orlov
24:23The Oprichnik +Alexander Orlov
51:08The Oprichnik +Natalia Rozhdestvenskaya, Lyudmila Legostaeva, Alexei Korolyov, Alexander Orlov
93:31The Oprichnik +Dmitry Tarkhov, Lyudmila Legostaeva, Natalia Rozhdestvenskaya, Alexander Orlov
104:31The Oprichnik +Dmitry Tarkhov, Natalia Rozhdestvenskaya, Zara Dolukhanova, Alexei Korolyov, Alexander Orlov
112:31The Oprichnik +Zara Dolukhanova, Alexander Orlov
124:07The Oprichnik +Alexander Orlov
145:08The Oprichnik +Dmitry Tarkhov, Zara Dolukhanova, Alexander Orlov
185:18The Oprichnik +Zara Dolukhanova, Konstantin Polyayev, Natalia Rozhdestvenskaya, Dmitry Tarkhov, Alexander Orlov
2003-03-01 ·  51 tracks ·  182:49
13:39Semyon Kotko, Op. 81: Introduction: Andante +USSR State Radio Symphony Orchestra, Boris Dobrin, Arnold Lokshin, Gennady Troitzky, Mikhail Kiselev, Tatyana Tugarinova, Vladimir Zakharov, L. Neverov, Lyudmila Gelovani, Tamara Yanko, Mechislav Shchavinsky, Antonina Kleshcheva, Georgi Ostrovski, Nicholai Panchekhin, Nikolai Timchenko, N. Brilling, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
21:49Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 1: In Front Of Semyon's Cottage +Arnold Lokshin, L. Neverov, Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, Tatyana Tugarinova, Boris Dobrin, Vladimir Zakharov, N. Brilling, Lyudmila Gelovani, Nikolai Timchenko, Mechislav Shchavinsky, Nicholai Panchekhin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tamara Yanko, Antonina Kleshcheva, Gennady Troitzky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
34:11Semyon Kotko, Op. 81: Act I Scene 1: A Soldier Came Back From The Front (Semyon) +Georgi Ostrovski, Tatyana Tugarinova, Gennady Troitzky, Nikolai Timchenko, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tamara Yanko, Lyudmila Gelovani, Boris Dobrin, Nicholai Panchekhin, Antonina Kleshcheva, Mikhail Kiselev, N. Brilling, Arnold Lokshin, L. Neverov, Vladimir Zakharov, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
44:06Semyon Kotko, Op. 81: Act I Scene 2: Who D'you Want? (Mother, Semyon) +N. Brilling, Mechislav Shchavinsky, Vladimir Zakharov, Nikolai Timchenko, Tatyana Tugarinova, L. Neverov, Boris Dobrin, Tamara Yanko, Nicholai Panchekhin, Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, Lyudmila Gelovani, Antonina Kleshcheva, Arnold Lokshin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Gennady Troitzky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
52:00Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 1: The Soldier Semyon Kotko Has Come Back (Second Woman, First Woman, Third Woman, First Old Man, Second Old Man) +Georgi Ostrovski, Antonina Kleshcheva, Tamara Yanko, Vladimir Zakharov, Nicholai Panchekhin, Mikhail Kiselev, Gennady Troitzky, Mechislav Shchavinsky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Arnold Lokshin, Tatyana Tugarinova, N. Brilling, Lyudmila Gelovani, Nikolai Timchenko, L. Neverov, Boris Dobrin, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
61:53Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 2: He's Woken Up, He's Got Dressed (Frosya, Third Woman, First Villager, First Old Man, Second Old Man, Women) +Mechislav Shchavinsky, Antonina Kleshcheva, Nikolai Timchenko, Nicholai Panchekhin, L. Neverov, Georgi Ostrovski, Tamara Yanko, Boris Dobrin, N. Brilling, Tatyana Tugarinova, Gennady Troitzky, Mikhail Kiselev, Arnold Lokshin, Vladimir Zakharov, USSR State Radio Symphony Orchestra, Lyudmila Gelovani, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
73:11Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 3: Good Day, Friends And Neighbours Semyon, First Old Man, Second Old Man, Frosya, Third Woman, First Villager, Second Old Man, Froysa, Third Woman, First Villager) +Nikolai Timchenko, Georgi Ostrovski, Gennady Troitzky, N. Brilling, L. Neverov, Mechislav Shchavinsky, Antonina Kleshcheva, Arnold Lokshin, Tamara Yanko, Lyudmila Gelovani, Nicholai Panchekhin, Vladimir Zakharov, Mikhail Kiselev, Boris Dobrin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tatyana Tugarinova, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
81:54Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 4: We Are Very Pleased To See You Again (First Woman, Semyon, Second Woman, Third Woman) +L. Neverov, Arnold Lokshin, Nikolai Timchenko, Tamara Yanko, N. Brilling, Georgi Ostrovski, Mechislav Shchavinsky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Antonina Kleshcheva, Tatyana Tugarinova, Boris Dobrin, Lyudmila Gelovani, Mikhail Kiselev, Nicholai Panchekhin, Gennady Troitzky, Vladimir Zakharov, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
95:38Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 5: A Soldier Came Back In Front (Semyon, Frosya, Sofya) +Gennady Troitzky, Boris Dobrin, Tamara Yanko, N. Brilling, Mikhail Kiselev, Tatyana Tugarinova, L. Neverov, USSR State Radio Symphony Orchestra, Vladimir Zakharov, Lyudmila Gelovani, Nicholai Panchekhin, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, Nikolai Timchenko, Georgi Ostrovski, Antonina Kleshcheva, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
103:00Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 6: It's Papa Coming Back From The Market (Sofya, Semyon, Frosya) +Arnold Lokshin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nicholai Panchekhin, Tatyana Tugarinova, Vladimir Zakharov, Gennady Troitzky, Boris Dobrin, N. Brilling, L. Neverov, Mechislav Shchavinsky, Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, Antonina Kleshcheva, Lyudmila Gelovani, Nikolai Timchenko, Tamara Yanko, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
116:53Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 7: Greetings, Soldier! Welcome Home! (Remeniuk, Semyon, Tsaryov, Frosya, Lyubka) +Lyudmila Gelovani, Nicholai Panchekhin, Georgi Ostrovski, Antonina Kleshcheva, Nikolai Timchenko, Vladimir Zakharov, Arnold Lokshin, Mechislav Shchavinsky, Gennady Troitzky, Tamara Yanko, N. Brilling, Boris Dobrin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tatyana Tugarinova, L. Neverov, Mikhail Kiselev, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
123:19Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 8: The Sound Of The Rain (Frosya) +N. Brilling, Tamara Yanko, Georgi Ostrovski, Tatyana Tugarinova, Nikolai Timchenko, Antonina Kleshcheva, Arnold Lokshin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nicholai Panchekhin, Mikhail Kiselev, Boris Dobrin, L. Neverov, Lyudmila Gelovani, Mechislav Shchavinsky, Gennady Troitzky, Vladimir Zakharov, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
133:16Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 9: Frosya! (Mikola, Frosya, Semyon) +Gennady Troitzky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tamara Yanko, Boris Dobrin, Tatyana Tugarinova, Mikhail Kiselev, L. Neverov, N. Brilling, Vladimir Zakharov, Nicholai Panchekhin, Antonina Kleshcheva, Nikolai Timchenko, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, Lyudmila Gelovani, Georgi Ostrovski, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
142:12Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 10: Mother … Mother (Semyon, Mother, Frosya) +USSR State Radio Symphony Orchestra, Mikhail Kiselev, Mechislav Shchavinsky, Nicholai Panchekhin, Gennady Troitzky, Boris Dobrin, Vladimir Zakharov, Antonina Kleshcheva, N. Brilling, Tamara Yanko, L. Neverov, Lyudmila Gelovani, Arnold Lokshin, Tatyana Tugarinova, Nikolai Timchenko, Georgi Ostrovski, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
152:47Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 1: I Can't Understand It (Tkachenko, Workman, Sofya, Khivrya) +N. Brilling, Mechislav Shchavinsky, Georgi Ostrovski, Lyudmila Gelovani, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tatyana Tugarinova, Gennady Troitzky, Mikhail Kiselev, Vladimir Zakharov, Boris Dobrin, Antonina Kleshcheva, Arnold Lokshin, Nicholai Panchekhin, L. Neverov, Tamara Yanko, Nikolai Timchenko, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
161:38Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 2: Khivrya! What's That? (Tkachenko, Sofya, Khivrya) +Nicholai Panchekhin, Tamara Yanko, Georgi Ostrovski, Mikhail Kiselev, Arnold Lokshin, Gennady Troitzky, N. Brilling, L. Neverov, Antonina Kleshcheva, Mechislav Shchavinsky, Tatyana Tugarinova, Nikolai Timchenko, Boris Dobrin, Vladimir Zakharov, USSR State Radio Symphony Orchestra, Lyudmila Gelovani, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
172:04Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 3: We've Got Business With You (Remeniuk, Tsaryov, Khivrya, Tkachenko, Sofya) +USSR State Radio Symphony Orchestra, Lyudmila Gelovani, Nicholai Panchekhin, N. Brilling, Mechislav Shchavinsky, Tamara Yanko, L. Neverov, Georgi Ostrovski, Mikhail Kiselev, Arnold Lokshin, Gennady Troitzky, Boris Dobrin, Nikolai Timchenko, Vladimir Zakharov, Antonina Kleshcheva, Tatyana Tugarinova, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
182:41Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 4: A Young Prince (Remeniuk, Tsaryov, Tkachenko) +Mikhail Kiselev, Tatyana Tugarinova, Arnold Lokshin, Georgi Ostrovski, L. Neverov, N. Brilling, Gennady Troitzky, Antonina Kleshcheva, Boris Dobrin, Lyudmila Gelovani, Vladimir Zakharov, Tamara Yanko, Nikolai Timchenko, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nicholai Panchekhin, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
193:44Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 5: We Get The Same Sort … (Tsaryov, Tkachenko, Khivrya, Sofya, Remeniuk, Lyubka, Frosya) +Boris Dobrin, Tamara Yanko, Lyudmila Gelovani, Arnold Lokshin, Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, Gennady Troitzky, N. Brilling, USSR State Radio Symphony Orchestra, L. Neverov, Nicholai Panchekhin, Tatyana Tugarinova, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Timchenko, Vladimir Zakharov, Antonina Kleshcheva, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
204:44Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 6: Women's Tears! (Tkachenko, Tsaryov, Remeniuk, Sofya, Lyubka, Chorus Of Girls, Chorus Of Boys) +Mechislav Shchavinsky, Vladimir Zakharov, Gennady Troitzky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Mikhail Kiselev, Nicholai Panchekhin, Tatyana Tugarinova, Boris Dobrin, Arnold Lokshin, Antonina Kleshcheva, Georgi Ostrovski, L. Neverov, Nikolai Timchenko, N. Brilling, Lyudmila Gelovani, Tamara Yanko, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
214:12Semyon Kotko, Op. 81: Act IiI Scene 7: The Groom Is Coming (Three Women, Second Villager, Young Man, Tkachenko, Semyon, Tsaryov, Sofya, Remeniuk, Chorus) +Vladimir Zakharov, Georgi Ostrovski, Lyudmila Gelovani, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, N. Brilling, Gennady Troitzky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Antonina Kleshcheva, Nikolai Timchenko, Nicholai Panchekhin, Tamara Yanko, Mikhail Kiselev, Boris Dobrin, L. Neverov, Tatyana Tugarinova, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
223:59Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 8: Morgen! (German Nco, Interpreter, Tkachenko, Remeniuk) +N. Brilling, Tatyana Tugarinova, Tamara Yanko, Nikolai Timchenko, Antonina Kleshcheva, Georgi Ostrovski, Arnold Lokshin, Lyudmila Gelovani, L. Neverov, Boris Dobrin, Mechislav Shchavinsky, Vladimir Zakharov, USSR State Radio Symphony Orchestra, Mikhail Kiselev, Gennady Troitzky, Nicholai Panchekhin, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
234:22Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 9: To Eat? (Interpreter, Remeniuk, German Nco, Tsaryov, Second Woman, FInterpreter, Remeniuk, German Nco, Tsaryov, Second Woman, First Woman, Semyon, Mikola, Frosya, Second Villager) +N. Brilling, Tamara Yanko, Boris Dobrin, USSR State Radio Symphony Orchestra, L. Neverov, Mikhail Kiselev, Nikolai Timchenko, Antonina Kleshcheva, Tatyana Tugarinova, Gennady Troitzky, Nicholai Panchekhin, Vladimir Zakharov, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, Lyudmila Gelovani, Georgi Ostrovski, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
15:25Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 10: Did You See? (Remeniuk, Ivasenko, Tsaryov, Lyubka, Semyon, Tkachenko, Workman, Chorus) +USSR State Radio Symphony Orchestra, Boris Dobrin, Nicholai Panchekhin, Antonina Kleshcheva, Gennady Troitzky, Arnold Lokshin, Vladimir Zakharov, Mikhail Kiselev, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Timchenko, L. Neverov, Tamara Yanko, Georgi Ostrovski, N. Brilling, Tatyana Tugarinova, Lyudmila Gelovani, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
21:40Semyon Kotko, Op. 81: Act III: A Little Garden Alongside Tkachenko's Cottage +Lyudmila Gelovani, Georgi Ostrovski, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, Vladimir Zakharov, Antonina Kleshcheva, Nicholai Panchekhin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nikolai Timchenko, N. Brilling, Mikhail Kiselev, Tatyana Tugarinova, Boris Dobrin, Tamara Yanko, Gennady Troitzky, L. Neverov, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
33:24Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 1: I Had The Same Dream Again (Sofya, Semyon) +Tatyana Tugarinova, Nikolai Timchenko, Tamara Yanko, Lyudmila Gelovani, N. Brilling, Antonina Kleshcheva, L. Neverov, Boris Dobrin, Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, Arnold Lokshin, Gennady Troitzky, Vladimir Zakharov, Nicholai Panchekhin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
43:37Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 2: Sonya! Is That You? (Tkachenko, Semyon, Sofya) +Tamara Yanko, Tatyana Tugarinova, Georgi Ostrovski, Mikhail Kiselev, Boris Dobrin, L. Neverov, USSR State Radio Symphony Orchestra, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, Gennady Troitzky, Vladimir Zakharov, Nikolai Timchenko, Antonina Kleshcheva, N. Brilling, Nicholai Panchekhin, Lyudmila Gelovani, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
52:45Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 3: So It's The Young Prince! (Tsaryov, Lyubka, Semyon) +Mikhail Kiselev, Tatyana Tugarinova, N. Brilling, USSR State Radio Symphony Orchestra, Boris Dobrin, Antonina Kleshcheva, Vladimir Zakharov, Tamara Yanko, Nicholai Panchekhin, L. Neverov, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, Georgi Ostrovski, Gennady Troitzky, Lyudmila Gelovani, Nikolai Timchenko, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
63:11Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 4: I Had A Dream, Mikola (Frosya, Mikola, Semyon) +Tamara Yanko, Antonina Kleshcheva, L. Neverov, Mechislav Shchavinsky, Georgi Ostrovski, N. Brilling, Boris Dobrin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nicholai Panchekhin, Mikhail Kiselev, Tatyana Tugarinova, Lyudmila Gelovani, Nikolai Timchenko, Vladimir Zakharov, Gennady Troitzky, Arnold Lokshin, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
71:54Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 5: Early, Early In The Morning (Mikola, Tkachenko, Workman) +Mechislav Shchavinsky, Nikolai Timchenko, Antonina Kleshcheva, N. Brilling, Vladimir Zakharov, L. Neverov, Georgi Ostrovski, Tamara Yanko, Tatyana Tugarinova, Lyudmila Gelovani, Mikhail Kiselev, Gennady Troitzky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nicholai Panchekhin, Arnold Lokshin, Boris Dobrin, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
84:47Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 6: I Can't Hear Anything … (Tkachenko, First Haydamak, Second Haydamak) +N. Brilling, Lyudmila Gelovani, Gennady Troitzky, Mechislav Shchavinsky, L. Neverov, Tatyana Tugarinova, Nikolai Timchenko, Tamara Yanko, Antonina Kleshcheva, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nicholai Panchekhin, Arnold Lokshin, Vladimir Zakharov, Boris Dobrin, Georgi Ostrovski, Mikhail Kiselev, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
93:42Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 7: Uncle Tsaryov … Uncle Tsaryov … (Mikola, Lyubka, Ivasenko, Second Haydamak, Tsaryov, First Haydamak, Lyubka, Tkachenko, Ger) +Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, Lyudmila Gelovani, Mechislav Shchavinsky, Antonina Kleshcheva, Nikolai Timchenko, Boris Dobrin, Vladimir Zakharov, N. Brilling, Tatyana Tugarinova, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tamara Yanko, L. Neverov, Nicholai Panchekhin, Arnold Lokshin, Gennady Troitzky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
104:27Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 8: Permettez-Moi De Parier Francais (Workman, Von Wierhof, Tkachenko, Sergeant, Lyubka) +Georgi Ostrovski, Gennady Troitzky, Nicholai Panchekhin, Lyudmila Gelovani, Vladimir Zakharov, Antonina Kleshcheva, N. Brilling, Tamara Yanko, Nikolai Timchenko, Boris Dobrin, Mikhail Kiselev, Mechislav Shchavinsky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Arnold Lokshin, L. Neverov, Tatyana Tugarinova, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
111:02Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 9: Permit Me To Present For Your Perusal (Tkachenko, Von Wierhof, Sofya, Frosya, Klembovsky) +Nikolai Timchenko, N. Brilling, Tatyana Tugarinova, Mikhail Kiselev, Antonina Kleshcheva, Arnold Lokshin, Lyudmila Gelovani, Georgi Ostrovski, Tamara Yanko, Vladimir Zakharov, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nicholai Panchekhin, L. Neverov, Gennady Troitzky, Boris Dobrin, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
122:14Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 10: No, No, That Wasn't My Vasilyok (Lyubka, Semyon, Sofya) +USSR State Radio Symphony Orchestra, Vladimir Zakharov, L. Neverov, Arnold Lokshin, N. Brilling, Nicholai Panchekhin, Mikhail Kiselev, Antonina Kleshcheva, Mechislav Shchavinsky, Boris Dobrin, Lyudmila Gelovani, Tamara Yanko, Nikolai Timchenko, Georgi Ostrovski, Tatyana Tugarinova, Gennady Troitzky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
131:59Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 11: So Things Turn Out … (Semyon) +Arnold Lokshin, N. Brilling, Antonina Kleshcheva, Lyudmila Gelovani, Nicholai Panchekhin, L. Neverov, Tamara Yanko, Nikolai Timchenko, Vladimir Zakharov, Mikhail Kiselev, USSR State Radio Symphony Orchestra, Georgi Ostrovski, Mechislav Shchavinsky, Tatyana Tugarinova, Gennady Troitzky, Boris Dobrin, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
141:36Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 12: Uncle Semyon … Uncle Semyon … (Mikola, Semyon, Sofya, Frosya) +Antonina Kleshcheva, Boris Dobrin, Nikolai Timchenko, Gennady Troitzky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Lyudmila Gelovani, Georgi Ostrovski, Nicholai Panchekhin, Vladimir Zakharov, L. Neverov, Tatyana Tugarinova, Mikhail Kiselev, N. Brilling, Tamara Yanko, Arnold Lokshin, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
153:01Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 13: Oh, Frosechka, It's Terrible …(Sofya, Frosya, First Haydamak, Tkachenko, Von Wierhof, Khivrya) +Nicholai Panchekhin, Tatyana Tugarinova, USSR State Radio Symphony Orchestra, Lyudmila Gelovani, Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, Nikolai Timchenko, Mechislav Shchavinsky, Boris Dobrin, Arnold Lokshin, Vladimir Zakharov, Antonina Kleshcheva, L. Neverov, Gennady Troitzky, Tamara Yanko, N. Brilling, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
168:41Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 14: The Swine! (First Haydamak, Tkachenko, Sofya, Von Wierhof, Frosya, Lyubka, First Woman, Second Woman, Third Woman) +Nicholai Panchekhin, Arnold Lokshin, Mechislav Shchavinsky, N. Brilling, Boris Dobrin, Gennady Troitzky, Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, USSR State Radio Symphony Orchestra, Vladimir Zakharov, Nikolai Timchenko, L. Neverov, Antonina Kleshcheva, Tamara Yanko, Tatyana Tugarinova, Lyudmila Gelovani, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
13:56Semyon Kotko, Op. 81: Act IV: Tableau 1: Scene 1: Oh My God, My God Forgive Me (Mikola, Semyon, Remeniuk) +L. Neverov, N. Brilling, Boris Dobrin, Antonina Kleshcheva, Mikhail Kiselev, USSR State Radio Symphony Orchestra, Mechislav Shchavinsky, Gennady Troitzky, Arnold Lokshin, Nicholai Panchekhin, Tatyana Tugarinova, Lyudmila Gelovani, Georgi Ostrovski, Nikolai Timchenko, Tamara Yanko, Vladimir Zakharov, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
24:41Semyon Kotko, Op. 81: Act IV: Tableau 1: Scene 2: So … So … (Remeniuk, Semyon, Mikola, Partisans) +Antonina Kleshcheva, N. Brilling, Lyudmila Gelovani, Vladimir Zakharov, Gennady Troitzky, Nikolai Timchenko, Nicholai Panchekhin, Mikhail Kiselev, Mechislav Shchavinsky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Boris Dobrin, Arnold Lokshin, Georgi Ostrovski, Tatyana Tugarinova, Tamara Yanko, L. Neverov, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
35:37Semyon Kotko, Op. 81: Act IV: Tableau 1: Scene 3: When I Die, Bury Me In A Grave (Chorus) +Nikolai Timchenko, Lyudmila Gelovani, Arnold Lokshin, Tatyana Tugarinova, L. Neverov, Gennady Troitzky, Boris Dobrin, Tamara Yanko, Vladimir Zakharov, Antonina Kleshcheva, Mikhail Kiselev, USSR State Radio Symphony Orchestra, Georgi Ostrovski, Nicholai Panchekhin, N. Brilling, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
43:04Semyon Kotko, Op. 81: Act IV: Tableau 2: Scene 1: So … So … (Semyon, First Villager, Second Villager, Young Man, Second Old Man) +Georgi Ostrovski, L. Neverov, USSR State Radio Symphony Orchestra, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Timchenko, Gennady Troitzky, Vladimir Zakharov, Arnold Lokshin, Mikhail Kiselev, Nicholai Panchekhin, Lyudmila Gelovani, N. Brilling, Tamara Yanko, Boris Dobrin, Tatyana Tugarinova, Antonina Kleshcheva, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
50:22Semyon Kotko, Op. 81: Act IV: Tableau 2: Scene 2: Then We've Got … (Semyon, Remeniuk, Second Villager, Young Man, First Villager) +Lyudmila Gelovani, Mechislav Shchavinsky, Vladimir Zakharov, Georgi Ostrovski, Nicholai Panchekhin, Tatyana Tugarinova, L. Neverov, Boris Dobrin, Arnold Lokshin, Tamara Yanko, N. Brilling, Antonina Kleshcheva, USSR State Radio Symphony Orchestra, Mikhail Kiselev, Nikolai Timchenko, Gennady Troitzky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
68:54Semyon Kotko, Op. 81: Act IV: Tableau 2: Scene 3: Cu-Koo. Cu-Koo (Mikola, First Villager, Second Villager, Young Man, Frosya, Remeniuk, Semyon, Second Old Man) +N. Brilling, Georgi Ostrovski, Tamara Yanko, L. Neverov, Mikhail Kiselev, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Timchenko, USSR State Radio Symphony Orchestra, Boris Dobrin, Antonina Kleshcheva, Tatyana Tugarinova, Arnold Lokshin, Vladimir Zakharov, Gennady Troitzky, Lyudmila Gelovani, Nicholai Panchekhin, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
75:24Semyon Kotko, Op. 81: Act IV: Tableau 2: Scene 4: Eh! (Remeniuk, Young Man, First Villager, Second Villager, Young Man, Second Old Man, Semyon, Mikola, Frosya) +USSR State Radio Symphony Orchestra, Arnold Lokshin, N. Brilling, Nikolai Timchenko, Antonina Kleshcheva, Vladimir Zakharov, Tatyana Tugarinova, Georgi Ostrovski, Boris Dobrin, Mechislav Shchavinsky, Tamara Yanko, Mikhail Kiselev, Nicholai Panchekhin, Lyudmila Gelovani, L. Neverov, Gennady Troitzky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
84:25Semyon Kotko, Op. 81: Act V Scene 1: Oh Woe, Bitter Woe! (Bandura Player, Mother, Klembovsky, Von Wierhof, Tkachenko, Church Choir, Sofya, First Haydamak, Second) +Georgi Ostrovski, Arnold Lokshin, Mechislav Shchavinsky, USSR State Radio Symphony Orchestra, L. Neverov, Antonina Kleshcheva, N. Brilling, Boris Dobrin, Nikolai Timchenko, Tatyana Tugarinova, Nicholai Panchekhin, Mikhail Kiselev, Tamara Yanko, Gennady Troitzky, Vladimir Zakharov, Lyudmila Gelovani, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
94:58Semyon Kotko, Op. 81: Act V Scene 2: Semyon! (Mother, Semyon, Church Choir, Sofya, Mikola, First Haydamak, Second Haydamak, Tkachenko, Von Wierhof, Klembovsky) +Tatyana Tugarinova, Boris Dobrin, Antonina Kleshcheva, Georgi Ostrovski, Arnold Lokshin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Lyudmila Gelovani, Vladimir Zakharov, N. Brilling, Nicholai Panchekhin, L. Neverov, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Timchenko, Mikhail Kiselev, Tamara Yanko, Gennady Troitzky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
105:02Semyon Kotko, Op. 81: Act V Scene 3: Hm … Hm … (Tkachenko, Semyon, Orderly, Von Wierhof) +Boris Dobrin, Tamara Yanko, Georgi Ostrovski, Nikolai Timchenko, USSR State Radio Symphony Orchestra, Arnold Lokshin, L. Neverov, Antonina Kleshcheva, Vladimir Zakharov, Nicholai Panchekhin, Lyudmila Gelovani, N. Brilling, Mikhail Kiselev, Gennady Troitzky, Mechislav Shchavinsky, Tatyana Tugarinova, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
114:46Semyon Kotko, Op. 81: Act V Scene 4: So Now, Stand Up, My Friends (Tkachenko, Remeniuk, Semyon, Mikola, First Villager, Second Villager, Sofya, Frosya) +Vladimir Zakharov, N. Brilling, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, Mikhail Kiselev, Boris Dobrin, Nikolai Timchenko, L. Neverov, Tamara Yanko, Antonina Kleshcheva, USSR State Radio Symphony Orchestra, Gennady Troitzky, Nicholai Panchekhin, Lyudmila Gelovani, Georgi Ostrovski, Tatyana Tugarinova, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
120:59Semyon Kotko, Op. 81: Act V Scene 5: The Cavalry Flies Over A Free Ukraine (Chorus, Sofya, Frosya, Semyon, Mikola, Remeniuk) +L. Neverov, N. Brilling, Vladimir Zakharov, Mikhail Kiselev, Tamara Yanko, Mechislav Shchavinsky, Nicholai Panchekhin, Boris Dobrin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tatyana Tugarinova, Georgi Ostrovski, Arnold Lokshin, Antonina Kleshcheva, Lyudmila Gelovani, Gennady Troitzky, Nikolai Timchenko, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
107 2017-01-27 28:09 The Execution of Stepan Razin, Op. 119 +Vitali Gromadzky
106 2010-01-11 3:07 Pan Voyevoda: XIX. Act IV, Final - "A-a! - K schastiyu vnov v obyatya mchis!.." +Natalia Rozhdestvenskaya, Lyudmila Legostaeva, Kapitolina Rachevskaya, Samuil Samosud
105 2010-01-11 2:45 Pan Voyevoda: XVII. Act IV, "Blagodarim vas vseh za chest i vstrechu..." +Alexei Korolyov, Kapitolina Rachevskaya, Samuil Samosud
104 2010-01-11 2:42 Pan Voyevoda: XVI. Act IV, March & Anthem - "Idyom pozdravit s dobrym dnyom..." +Konstantin Polyayev, Samuil Samosud
103 2010-01-11 1:14 Pan Voyevoda: XI. Act III, Fight Scene - "Chto tam za shum?" +Anatoly Orfenov, Kapitolina Rachevskaya, Alexei Korolyov, Samuil Samosud
102 2010-01-11 2:02 Pan Voyevoda: VII, Act III, "Boginya! K Vam s molboyu pribegayu!" +Konstantin Polyayev, Kapitolina Rachevskaya, Alexei Koroyov, Samuil Samosud
101 2010-01-11 2:27 Pan Voyevoda: II. Act III, "Kak igraet v kubke vlaga..." +Konstantin Polyayev, Samuil Samosud
100 2010-01-11 5:30 Pan Voyevoda: I. Act III, Mazurka +Konstantin Polyayev
99 2010-01-11 4:15 Pan Voyevoda: XI. Act II, "Pravey, syuda! Idite na ogon!" +Gugo Tits, Anatoly Orfenov, Samuil Samosud
98 2010-01-11 4:04 Pan Voyevoda: XIII. Act I, "Au, au...Uslyshala menya..." +Kapitolina Rachevskaya, Alexei Korolyov, Anatoly Orfenov, Samuil Samosud
97 2010-01-11 3:26 Pan Voyevoda: XII. Act I, "Zdes, bliz melnitsy..." +Alexei Korolyov, Kapitolina Rachevskaya, Samuil Samosud
96 2010-01-11 4:32 Pan Voyevoda: XI. Act I, "Odnako, eto skuchno, Voyevoda..." +Natalia Rozhdestvenskaya, Alexei Korolyov, Samuil Samosud
95 2010-01-11 2:45 Pan Voyevoda: X. Act I, Krakowiak +Konstantin Polyayev, Samuil Samosud
94 2010-01-11 3:41 Pan Voyevoda: IV. Act I, Comic Lullaby +Kapitolina Rachevskaya, Anatoly Orfenov, Samuil Samosud
93 2010-01-11 1:56 Pan Voyevoda: III. Act I, Scene: Maria & Chorus - "O, net ne boytes..." +Kapitolina Rachevskaya, Samuil Samosud
92 2010-01-11 4:16 Pan Voyevoda: II. Act I, Scene: Chaplinsky & Chorus - "A vot I melnitsa..." +Anatoly Orfenov, Samuil Samosud
91 2010-01-11 2:41 The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Natalia Kulagina, Maria Zvezdina, Natalia Rozhdestvenskaya, Vassily Nebolsin
90 2010-01-11 6:44 The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Leonid Ktitorov, Gennady Troitsky, Vassily Nebolsin
89 2010-01-11 3:42 The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Dmitry Tarkhov, Gennady Troitsky, Leonid Ktitorov, Vassily Nebolsin
88 2010-01-11 11:25 The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Ivan Petrov, Lidia Melnikova, Vladimir Ivanovsky, Vassily Nebolsin
87 2010-01-11 9:28 The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Ilya Bogdanov, Vladimir Ivanovsky, Vassily Nebolsin
86 2010-01-11 6:33 The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Leonid Ktitorov, Gennady Troitsky, Dmitry Tarkhov, Natalia Rozhdestvenskaya, Vassily Nebolsin
85 2010-01-11 2:00 The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Vassily Nebolsin
84 2010-01-11 2:28 The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Vassily Nebolsin
83 2010-01-11 1:29 The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Mikhail Skazin, Vassily Nebolsin
82 2010-01-11 0:44 The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Vassily Nebolsin
81 2010-01-11 1:12 The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Vassily Nebolsin
80 2010-01-11 4:08 The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevronia +Vladimir Ivanovsky, Natalia Rozhdestvenskaya, Ilya Bogdanov, Vassily Nebolsin
79 2009-11-01 5:18 The Oprichnik +Zara Dolukhanova, Konstantin Polyayev, Natalia Rozhdestvenskaya, Dmitry Tarkhov, Alexander Orlov
78 2009-11-01 5:08 The Oprichnik +Dmitry Tarkhov, Zara Dolukhanova, Alexander Orlov
77 2009-11-01 2:31 The Oprichnik +Zara Dolukhanova, Alexander Orlov
76 2009-11-01 4:31 The Oprichnik +Dmitry Tarkhov, Natalia Rozhdestvenskaya, Zara Dolukhanova, Alexei Korolyov, Alexander Orlov
75 2009-11-01 3:31 The Oprichnik +Dmitry Tarkhov, Lyudmila Legostaeva, Natalia Rozhdestvenskaya, Alexander Orlov
74 2009-11-01 1:08 The Oprichnik +Natalia Rozhdestvenskaya, Lyudmila Legostaeva, Alexei Korolyov, Alexander Orlov
73 2009-11-01 4:23 The Oprichnik +Alexander Orlov
72 2009-11-01 1:43 The Oprichnik +Alexander Orlov
71 2009-11-01 2:43 The Oprichnik +Dmitry Tarkhov, Alexander Orlov
70 2009-11-01 7:29 The Oprichnik +Konstantin Polyayev, Dmitry Tarkhov, Zara Dolukhanova, Alexander Orlov
69 2009-11-01 2:24 The Oprichnik +Konstantin Polyayev, Alexander Orlov
68 2009-11-01 6:26 The Oprichnik +Alexander Orlov
67 2009-11-01 2:06 The Oprichnik +Alexander Orlov
66 2009-11-01 1:32 The Oprichnik +Antonina Klescheva, Alexander Orlov
65 2009-11-01 1:49 The Oprichnik +Zara Dolukhanova, Dmitry Tarkhov, Alexander Orlov
64 2009-11-01 4:09 The Oprichnik +Antonina Klescheva, Natalia Rozhdestvenskaya, Alexander Orlov
63 2009-11-01 2:50 The Oprichnik +Alexander Orlov
62 2009-03-24 0:44 The Stone Guest: Act I, Scene II, "Prelestno, prelestno!..." +Alexander Orlov
61 2009-03-24 5:26 Kashchey the Immortal: V. Act I, Scene I, Chorus - "Vy, gusli-samogudy..." +Pavel Pontryagin, Ivan Kuvykin, Samuil Samosud
60 2009-03-24 2:27 Mozart and Salieri: Scene II, Mozart's Requiem Mass +Tatyana Goldfarb, Samuil Samosud
59 2009-03-24 8:55 Raphael +Alexei Korolyov, Viktor Kaluzhsky, Zara Dolukhanova
58 2009-03-24 2:49 Raphael +Vladimir Kravtsov, Viktor Smirnov
57 2009-03-24 1:02 Raphael +Viktor Kaluzhsky, Viktor Smirnov
56 2009-03-24 2:09 Raphael +Viktor Smirnov
55 2009-03-24 4:03 Rogdana +Konstantin Lebedev, Evgeny Akulov
54 2009-03-24 2:04 Rogdana +Konstantin Lebedev, Evgeny Akulov
53 2009-03-24 1:24 Rogdana +Vladimir Makhov, Konstantin Lebedev, Evgeny Akulov
52 2009-03-24 4:23 Rogdana +Konstantin Lebedev, Evgeny Akulov
51 2003-03-01 0:59 Semyon Kotko, Op. 81: Act V Scene 5: The Cavalry Flies Over A Free Ukraine (Chorus, Sofya, Frosya, Semyon, Mikola, Remeniuk) +L. Neverov, N. Brilling, Vladimir Zakharov, Mikhail Kiselev, Tamara Yanko, Mechislav Shchavinsky, Nicholai Panchekhin, Boris Dobrin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tatyana Tugarinova, Georgi Ostrovski, Arnold Lokshin, Antonina Kleshcheva, Lyudmila Gelovani, Gennady Troitzky, Nikolai Timchenko, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
50 2003-03-01 4:46 Semyon Kotko, Op. 81: Act V Scene 4: So Now, Stand Up, My Friends (Tkachenko, Remeniuk, Semyon, Mikola, First Villager, Second Villager, Sofya, Frosya) +Vladimir Zakharov, N. Brilling, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, Mikhail Kiselev, Boris Dobrin, Nikolai Timchenko, L. Neverov, Tamara Yanko, Antonina Kleshcheva, USSR State Radio Symphony Orchestra, Gennady Troitzky, Nicholai Panchekhin, Lyudmila Gelovani, Georgi Ostrovski, Tatyana Tugarinova, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
49 2003-03-01 5:02 Semyon Kotko, Op. 81: Act V Scene 3: Hm … Hm … (Tkachenko, Semyon, Orderly, Von Wierhof) +Boris Dobrin, Tamara Yanko, Georgi Ostrovski, Nikolai Timchenko, USSR State Radio Symphony Orchestra, Arnold Lokshin, L. Neverov, Antonina Kleshcheva, Vladimir Zakharov, Nicholai Panchekhin, Lyudmila Gelovani, N. Brilling, Mikhail Kiselev, Gennady Troitzky, Mechislav Shchavinsky, Tatyana Tugarinova, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
48 2003-03-01 4:58 Semyon Kotko, Op. 81: Act V Scene 2: Semyon! (Mother, Semyon, Church Choir, Sofya, Mikola, First Haydamak, Second Haydamak, Tkachenko, Von Wierhof, Klembovsky) +Tatyana Tugarinova, Boris Dobrin, Antonina Kleshcheva, Georgi Ostrovski, Arnold Lokshin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Lyudmila Gelovani, Vladimir Zakharov, N. Brilling, Nicholai Panchekhin, L. Neverov, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Timchenko, Mikhail Kiselev, Tamara Yanko, Gennady Troitzky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
47 2003-03-01 4:25 Semyon Kotko, Op. 81: Act V Scene 1: Oh Woe, Bitter Woe! (Bandura Player, Mother, Klembovsky, Von Wierhof, Tkachenko, Church Choir, Sofya, First Haydamak, Second) +Georgi Ostrovski, Arnold Lokshin, Mechislav Shchavinsky, USSR State Radio Symphony Orchestra, L. Neverov, Antonina Kleshcheva, N. Brilling, Boris Dobrin, Nikolai Timchenko, Tatyana Tugarinova, Nicholai Panchekhin, Mikhail Kiselev, Tamara Yanko, Gennady Troitzky, Vladimir Zakharov, Lyudmila Gelovani, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
46 2003-03-01 5:24 Semyon Kotko, Op. 81: Act IV: Tableau 2: Scene 4: Eh! (Remeniuk, Young Man, First Villager, Second Villager, Young Man, Second Old Man, Semyon, Mikola, Frosya) +USSR State Radio Symphony Orchestra, Arnold Lokshin, N. Brilling, Nikolai Timchenko, Antonina Kleshcheva, Vladimir Zakharov, Tatyana Tugarinova, Georgi Ostrovski, Boris Dobrin, Mechislav Shchavinsky, Tamara Yanko, Mikhail Kiselev, Nicholai Panchekhin, Lyudmila Gelovani, L. Neverov, Gennady Troitzky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
45 2003-03-01 8:54 Semyon Kotko, Op. 81: Act IV: Tableau 2: Scene 3: Cu-Koo. Cu-Koo (Mikola, First Villager, Second Villager, Young Man, Frosya, Remeniuk, Semyon, Second Old Man) +N. Brilling, Georgi Ostrovski, Tamara Yanko, L. Neverov, Mikhail Kiselev, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Timchenko, USSR State Radio Symphony Orchestra, Boris Dobrin, Antonina Kleshcheva, Tatyana Tugarinova, Arnold Lokshin, Vladimir Zakharov, Gennady Troitzky, Lyudmila Gelovani, Nicholai Panchekhin, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
44 2003-03-01 0:22 Semyon Kotko, Op. 81: Act IV: Tableau 2: Scene 2: Then We've Got … (Semyon, Remeniuk, Second Villager, Young Man, First Villager) +Lyudmila Gelovani, Mechislav Shchavinsky, Vladimir Zakharov, Georgi Ostrovski, Nicholai Panchekhin, Tatyana Tugarinova, L. Neverov, Boris Dobrin, Arnold Lokshin, Tamara Yanko, N. Brilling, Antonina Kleshcheva, USSR State Radio Symphony Orchestra, Mikhail Kiselev, Nikolai Timchenko, Gennady Troitzky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
43 2003-03-01 3:04 Semyon Kotko, Op. 81: Act IV: Tableau 2: Scene 1: So … So … (Semyon, First Villager, Second Villager, Young Man, Second Old Man) +Georgi Ostrovski, L. Neverov, USSR State Radio Symphony Orchestra, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Timchenko, Gennady Troitzky, Vladimir Zakharov, Arnold Lokshin, Mikhail Kiselev, Nicholai Panchekhin, Lyudmila Gelovani, N. Brilling, Tamara Yanko, Boris Dobrin, Tatyana Tugarinova, Antonina Kleshcheva, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
42 2003-03-01 5:37 Semyon Kotko, Op. 81: Act IV: Tableau 1: Scene 3: When I Die, Bury Me In A Grave (Chorus) +Nikolai Timchenko, Lyudmila Gelovani, Arnold Lokshin, Tatyana Tugarinova, L. Neverov, Gennady Troitzky, Boris Dobrin, Tamara Yanko, Vladimir Zakharov, Antonina Kleshcheva, Mikhail Kiselev, USSR State Radio Symphony Orchestra, Georgi Ostrovski, Nicholai Panchekhin, N. Brilling, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
41 2003-03-01 4:41 Semyon Kotko, Op. 81: Act IV: Tableau 1: Scene 2: So … So … (Remeniuk, Semyon, Mikola, Partisans) +Antonina Kleshcheva, N. Brilling, Lyudmila Gelovani, Vladimir Zakharov, Gennady Troitzky, Nikolai Timchenko, Nicholai Panchekhin, Mikhail Kiselev, Mechislav Shchavinsky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Boris Dobrin, Arnold Lokshin, Georgi Ostrovski, Tatyana Tugarinova, Tamara Yanko, L. Neverov, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
40 2003-03-01 3:56 Semyon Kotko, Op. 81: Act IV: Tableau 1: Scene 1: Oh My God, My God Forgive Me (Mikola, Semyon, Remeniuk) +L. Neverov, N. Brilling, Boris Dobrin, Antonina Kleshcheva, Mikhail Kiselev, USSR State Radio Symphony Orchestra, Mechislav Shchavinsky, Gennady Troitzky, Arnold Lokshin, Nicholai Panchekhin, Tatyana Tugarinova, Lyudmila Gelovani, Georgi Ostrovski, Nikolai Timchenko, Tamara Yanko, Vladimir Zakharov, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
39 2003-03-01 8:41 Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 14: The Swine! (First Haydamak, Tkachenko, Sofya, Von Wierhof, Frosya, Lyubka, First Woman, Second Woman, Third Woman) +Nicholai Panchekhin, Arnold Lokshin, Mechislav Shchavinsky, N. Brilling, Boris Dobrin, Gennady Troitzky, Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, USSR State Radio Symphony Orchestra, Vladimir Zakharov, Nikolai Timchenko, L. Neverov, Antonina Kleshcheva, Tamara Yanko, Tatyana Tugarinova, Lyudmila Gelovani, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
38 2003-03-01 3:01 Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 13: Oh, Frosechka, It's Terrible …(Sofya, Frosya, First Haydamak, Tkachenko, Von Wierhof, Khivrya) +Nicholai Panchekhin, Tatyana Tugarinova, USSR State Radio Symphony Orchestra, Lyudmila Gelovani, Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, Nikolai Timchenko, Mechislav Shchavinsky, Boris Dobrin, Arnold Lokshin, Vladimir Zakharov, Antonina Kleshcheva, L. Neverov, Gennady Troitzky, Tamara Yanko, N. Brilling, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
37 2003-03-01 1:36 Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 12: Uncle Semyon … Uncle Semyon … (Mikola, Semyon, Sofya, Frosya) +Antonina Kleshcheva, Boris Dobrin, Nikolai Timchenko, Gennady Troitzky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Lyudmila Gelovani, Georgi Ostrovski, Nicholai Panchekhin, Vladimir Zakharov, L. Neverov, Tatyana Tugarinova, Mikhail Kiselev, N. Brilling, Tamara Yanko, Arnold Lokshin, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
36 2003-03-01 1:59 Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 11: So Things Turn Out … (Semyon) +Arnold Lokshin, N. Brilling, Antonina Kleshcheva, Lyudmila Gelovani, Nicholai Panchekhin, L. Neverov, Tamara Yanko, Nikolai Timchenko, Vladimir Zakharov, Mikhail Kiselev, USSR State Radio Symphony Orchestra, Georgi Ostrovski, Mechislav Shchavinsky, Tatyana Tugarinova, Gennady Troitzky, Boris Dobrin, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
35 2003-03-01 2:14 Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 10: No, No, That Wasn't My Vasilyok (Lyubka, Semyon, Sofya) +USSR State Radio Symphony Orchestra, Vladimir Zakharov, L. Neverov, Arnold Lokshin, N. Brilling, Nicholai Panchekhin, Mikhail Kiselev, Antonina Kleshcheva, Mechislav Shchavinsky, Boris Dobrin, Lyudmila Gelovani, Tamara Yanko, Nikolai Timchenko, Georgi Ostrovski, Tatyana Tugarinova, Gennady Troitzky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
34 2003-03-01 1:02 Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 9: Permit Me To Present For Your Perusal (Tkachenko, Von Wierhof, Sofya, Frosya, Klembovsky) +Nikolai Timchenko, N. Brilling, Tatyana Tugarinova, Mikhail Kiselev, Antonina Kleshcheva, Arnold Lokshin, Lyudmila Gelovani, Georgi Ostrovski, Tamara Yanko, Vladimir Zakharov, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nicholai Panchekhin, L. Neverov, Gennady Troitzky, Boris Dobrin, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
33 2003-03-01 4:27 Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 8: Permettez-Moi De Parier Francais (Workman, Von Wierhof, Tkachenko, Sergeant, Lyubka) +Georgi Ostrovski, Gennady Troitzky, Nicholai Panchekhin, Lyudmila Gelovani, Vladimir Zakharov, Antonina Kleshcheva, N. Brilling, Tamara Yanko, Nikolai Timchenko, Boris Dobrin, Mikhail Kiselev, Mechislav Shchavinsky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Arnold Lokshin, L. Neverov, Tatyana Tugarinova, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
32 2003-03-01 3:42 Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 7: Uncle Tsaryov … Uncle Tsaryov … (Mikola, Lyubka, Ivasenko, Second Haydamak, Tsaryov, First Haydamak, Lyubka, Tkachenko, Ger) +Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, Lyudmila Gelovani, Mechislav Shchavinsky, Antonina Kleshcheva, Nikolai Timchenko, Boris Dobrin, Vladimir Zakharov, N. Brilling, Tatyana Tugarinova, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tamara Yanko, L. Neverov, Nicholai Panchekhin, Arnold Lokshin, Gennady Troitzky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
31 2003-03-01 4:47 Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 6: I Can't Hear Anything … (Tkachenko, First Haydamak, Second Haydamak) +N. Brilling, Lyudmila Gelovani, Gennady Troitzky, Mechislav Shchavinsky, L. Neverov, Tatyana Tugarinova, Nikolai Timchenko, Tamara Yanko, Antonina Kleshcheva, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nicholai Panchekhin, Arnold Lokshin, Vladimir Zakharov, Boris Dobrin, Georgi Ostrovski, Mikhail Kiselev, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
30 2003-03-01 1:54 Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 5: Early, Early In The Morning (Mikola, Tkachenko, Workman) +Mechislav Shchavinsky, Nikolai Timchenko, Antonina Kleshcheva, N. Brilling, Vladimir Zakharov, L. Neverov, Georgi Ostrovski, Tamara Yanko, Tatyana Tugarinova, Lyudmila Gelovani, Mikhail Kiselev, Gennady Troitzky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nicholai Panchekhin, Arnold Lokshin, Boris Dobrin, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
29 2003-03-01 3:11 Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 4: I Had A Dream, Mikola (Frosya, Mikola, Semyon) +Tamara Yanko, Antonina Kleshcheva, L. Neverov, Mechislav Shchavinsky, Georgi Ostrovski, N. Brilling, Boris Dobrin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nicholai Panchekhin, Mikhail Kiselev, Tatyana Tugarinova, Lyudmila Gelovani, Nikolai Timchenko, Vladimir Zakharov, Gennady Troitzky, Arnold Lokshin, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
28 2003-03-01 2:45 Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 3: So It's The Young Prince! (Tsaryov, Lyubka, Semyon) +Mikhail Kiselev, Tatyana Tugarinova, N. Brilling, USSR State Radio Symphony Orchestra, Boris Dobrin, Antonina Kleshcheva, Vladimir Zakharov, Tamara Yanko, Nicholai Panchekhin, L. Neverov, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, Georgi Ostrovski, Gennady Troitzky, Lyudmila Gelovani, Nikolai Timchenko, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
27 2003-03-01 3:37 Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 2: Sonya! Is That You? (Tkachenko, Semyon, Sofya) +Tamara Yanko, Tatyana Tugarinova, Georgi Ostrovski, Mikhail Kiselev, Boris Dobrin, L. Neverov, USSR State Radio Symphony Orchestra, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, Gennady Troitzky, Vladimir Zakharov, Nikolai Timchenko, Antonina Kleshcheva, N. Brilling, Nicholai Panchekhin, Lyudmila Gelovani, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
26 2003-03-01 3:24 Semyon Kotko, Op. 81: Act III Scene 1: I Had The Same Dream Again (Sofya, Semyon) +Tatyana Tugarinova, Nikolai Timchenko, Tamara Yanko, Lyudmila Gelovani, N. Brilling, Antonina Kleshcheva, L. Neverov, Boris Dobrin, Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, Arnold Lokshin, Gennady Troitzky, Vladimir Zakharov, Nicholai Panchekhin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
25 2003-03-01 1:40 Semyon Kotko, Op. 81: Act III: A Little Garden Alongside Tkachenko's Cottage +Lyudmila Gelovani, Georgi Ostrovski, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, Vladimir Zakharov, Antonina Kleshcheva, Nicholai Panchekhin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nikolai Timchenko, N. Brilling, Mikhail Kiselev, Tatyana Tugarinova, Boris Dobrin, Tamara Yanko, Gennady Troitzky, L. Neverov, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
24 2003-03-01 5:25 Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 10: Did You See? (Remeniuk, Ivasenko, Tsaryov, Lyubka, Semyon, Tkachenko, Workman, Chorus) +USSR State Radio Symphony Orchestra, Boris Dobrin, Nicholai Panchekhin, Antonina Kleshcheva, Gennady Troitzky, Arnold Lokshin, Vladimir Zakharov, Mikhail Kiselev, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Timchenko, L. Neverov, Tamara Yanko, Georgi Ostrovski, N. Brilling, Tatyana Tugarinova, Lyudmila Gelovani, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
23 2003-03-01 4:22 Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 9: To Eat? (Interpreter, Remeniuk, German Nco, Tsaryov, Second Woman, FInterpreter, Remeniuk, German Nco, Tsaryov, Second Woman, First Woman, Semyon, Mikola, Frosya, Second Villager) +N. Brilling, Tamara Yanko, Boris Dobrin, USSR State Radio Symphony Orchestra, L. Neverov, Mikhail Kiselev, Nikolai Timchenko, Antonina Kleshcheva, Tatyana Tugarinova, Gennady Troitzky, Nicholai Panchekhin, Vladimir Zakharov, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, Lyudmila Gelovani, Georgi Ostrovski, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
22 2003-03-01 3:59 Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 8: Morgen! (German Nco, Interpreter, Tkachenko, Remeniuk) +N. Brilling, Tatyana Tugarinova, Tamara Yanko, Nikolai Timchenko, Antonina Kleshcheva, Georgi Ostrovski, Arnold Lokshin, Lyudmila Gelovani, L. Neverov, Boris Dobrin, Mechislav Shchavinsky, Vladimir Zakharov, USSR State Radio Symphony Orchestra, Mikhail Kiselev, Gennady Troitzky, Nicholai Panchekhin, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
21 2003-03-01 4:12 Semyon Kotko, Op. 81: Act IiI Scene 7: The Groom Is Coming (Three Women, Second Villager, Young Man, Tkachenko, Semyon, Tsaryov, Sofya, Remeniuk, Chorus) +Vladimir Zakharov, Georgi Ostrovski, Lyudmila Gelovani, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, N. Brilling, Gennady Troitzky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Antonina Kleshcheva, Nikolai Timchenko, Nicholai Panchekhin, Tamara Yanko, Mikhail Kiselev, Boris Dobrin, L. Neverov, Tatyana Tugarinova, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
20 2003-03-01 4:44 Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 6: Women's Tears! (Tkachenko, Tsaryov, Remeniuk, Sofya, Lyubka, Chorus Of Girls, Chorus Of Boys) +Mechislav Shchavinsky, Vladimir Zakharov, Gennady Troitzky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Mikhail Kiselev, Nicholai Panchekhin, Tatyana Tugarinova, Boris Dobrin, Arnold Lokshin, Antonina Kleshcheva, Georgi Ostrovski, L. Neverov, Nikolai Timchenko, N. Brilling, Lyudmila Gelovani, Tamara Yanko, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
19 2003-03-01 3:44 Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 5: We Get The Same Sort … (Tsaryov, Tkachenko, Khivrya, Sofya, Remeniuk, Lyubka, Frosya) +Boris Dobrin, Tamara Yanko, Lyudmila Gelovani, Arnold Lokshin, Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, Gennady Troitzky, N. Brilling, USSR State Radio Symphony Orchestra, L. Neverov, Nicholai Panchekhin, Tatyana Tugarinova, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Timchenko, Vladimir Zakharov, Antonina Kleshcheva, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
18 2003-03-01 2:41 Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 4: A Young Prince (Remeniuk, Tsaryov, Tkachenko) +Mikhail Kiselev, Tatyana Tugarinova, Arnold Lokshin, Georgi Ostrovski, L. Neverov, N. Brilling, Gennady Troitzky, Antonina Kleshcheva, Boris Dobrin, Lyudmila Gelovani, Vladimir Zakharov, Tamara Yanko, Nikolai Timchenko, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nicholai Panchekhin, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
17 2003-03-01 2:04 Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 3: We've Got Business With You (Remeniuk, Tsaryov, Khivrya, Tkachenko, Sofya) +USSR State Radio Symphony Orchestra, Lyudmila Gelovani, Nicholai Panchekhin, N. Brilling, Mechislav Shchavinsky, Tamara Yanko, L. Neverov, Georgi Ostrovski, Mikhail Kiselev, Arnold Lokshin, Gennady Troitzky, Boris Dobrin, Nikolai Timchenko, Vladimir Zakharov, Antonina Kleshcheva, Tatyana Tugarinova, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
16 2003-03-01 1:38 Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 2: Khivrya! What's That? (Tkachenko, Sofya, Khivrya) +Nicholai Panchekhin, Tamara Yanko, Georgi Ostrovski, Mikhail Kiselev, Arnold Lokshin, Gennady Troitzky, N. Brilling, L. Neverov, Antonina Kleshcheva, Mechislav Shchavinsky, Tatyana Tugarinova, Nikolai Timchenko, Boris Dobrin, Vladimir Zakharov, USSR State Radio Symphony Orchestra, Lyudmila Gelovani, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
15 2003-03-01 2:47 Semyon Kotko, Op. 81: Act II Scene 1: I Can't Understand It (Tkachenko, Workman, Sofya, Khivrya) +N. Brilling, Mechislav Shchavinsky, Georgi Ostrovski, Lyudmila Gelovani, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tatyana Tugarinova, Gennady Troitzky, Mikhail Kiselev, Vladimir Zakharov, Boris Dobrin, Antonina Kleshcheva, Arnold Lokshin, Nicholai Panchekhin, L. Neverov, Tamara Yanko, Nikolai Timchenko, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
14 2003-03-01 2:12 Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 10: Mother … Mother (Semyon, Mother, Frosya) +USSR State Radio Symphony Orchestra, Mikhail Kiselev, Mechislav Shchavinsky, Nicholai Panchekhin, Gennady Troitzky, Boris Dobrin, Vladimir Zakharov, Antonina Kleshcheva, N. Brilling, Tamara Yanko, L. Neverov, Lyudmila Gelovani, Arnold Lokshin, Tatyana Tugarinova, Nikolai Timchenko, Georgi Ostrovski, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
13 2003-03-01 3:16 Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 9: Frosya! (Mikola, Frosya, Semyon) +Gennady Troitzky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tamara Yanko, Boris Dobrin, Tatyana Tugarinova, Mikhail Kiselev, L. Neverov, N. Brilling, Vladimir Zakharov, Nicholai Panchekhin, Antonina Kleshcheva, Nikolai Timchenko, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, Lyudmila Gelovani, Georgi Ostrovski, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
12 2003-03-01 3:19 Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 8: The Sound Of The Rain (Frosya) +N. Brilling, Tamara Yanko, Georgi Ostrovski, Tatyana Tugarinova, Nikolai Timchenko, Antonina Kleshcheva, Arnold Lokshin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nicholai Panchekhin, Mikhail Kiselev, Boris Dobrin, L. Neverov, Lyudmila Gelovani, Mechislav Shchavinsky, Gennady Troitzky, Vladimir Zakharov, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
11 2003-03-01 6:53 Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 7: Greetings, Soldier! Welcome Home! (Remeniuk, Semyon, Tsaryov, Frosya, Lyubka) +Lyudmila Gelovani, Nicholai Panchekhin, Georgi Ostrovski, Antonina Kleshcheva, Nikolai Timchenko, Vladimir Zakharov, Arnold Lokshin, Mechislav Shchavinsky, Gennady Troitzky, Tamara Yanko, N. Brilling, Boris Dobrin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tatyana Tugarinova, L. Neverov, Mikhail Kiselev, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
10 2003-03-01 3:00 Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 6: It's Papa Coming Back From The Market (Sofya, Semyon, Frosya) +Arnold Lokshin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Nicholai Panchekhin, Tatyana Tugarinova, Vladimir Zakharov, Gennady Troitzky, Boris Dobrin, N. Brilling, L. Neverov, Mechislav Shchavinsky, Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, Antonina Kleshcheva, Lyudmila Gelovani, Nikolai Timchenko, Tamara Yanko, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
9 2003-03-01 5:38 Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 5: A Soldier Came Back In Front (Semyon, Frosya, Sofya) +Gennady Troitzky, Boris Dobrin, Tamara Yanko, N. Brilling, Mikhail Kiselev, Tatyana Tugarinova, L. Neverov, USSR State Radio Symphony Orchestra, Vladimir Zakharov, Lyudmila Gelovani, Nicholai Panchekhin, Mechislav Shchavinsky, Arnold Lokshin, Nikolai Timchenko, Georgi Ostrovski, Antonina Kleshcheva, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
8 2003-03-01 1:54 Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 4: We Are Very Pleased To See You Again (First Woman, Semyon, Second Woman, Third Woman) +L. Neverov, Arnold Lokshin, Nikolai Timchenko, Tamara Yanko, N. Brilling, Georgi Ostrovski, Mechislav Shchavinsky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Antonina Kleshcheva, Tatyana Tugarinova, Boris Dobrin, Lyudmila Gelovani, Mikhail Kiselev, Nicholai Panchekhin, Gennady Troitzky, Vladimir Zakharov, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
7 2003-03-01 3:11 Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 3: Good Day, Friends And Neighbours Semyon, First Old Man, Second Old Man, Frosya, Third Woman, First Villager, Second Old Man, Froysa, Third Woman, First Villager) +Nikolai Timchenko, Georgi Ostrovski, Gennady Troitzky, N. Brilling, L. Neverov, Mechislav Shchavinsky, Antonina Kleshcheva, Arnold Lokshin, Tamara Yanko, Lyudmila Gelovani, Nicholai Panchekhin, Vladimir Zakharov, Mikhail Kiselev, Boris Dobrin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tatyana Tugarinova, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
6 2003-03-01 1:53 Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 2: He's Woken Up, He's Got Dressed (Frosya, Third Woman, First Villager, First Old Man, Second Old Man, Women) +Mechislav Shchavinsky, Antonina Kleshcheva, Nikolai Timchenko, Nicholai Panchekhin, L. Neverov, Georgi Ostrovski, Tamara Yanko, Boris Dobrin, N. Brilling, Tatyana Tugarinova, Gennady Troitzky, Mikhail Kiselev, Arnold Lokshin, Vladimir Zakharov, USSR State Radio Symphony Orchestra, Lyudmila Gelovani, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
5 2003-03-01 2:00 Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 2: Scene 1: The Soldier Semyon Kotko Has Come Back (Second Woman, First Woman, Third Woman, First Old Man, Second Old Man) +Georgi Ostrovski, Antonina Kleshcheva, Tamara Yanko, Vladimir Zakharov, Nicholai Panchekhin, Mikhail Kiselev, Gennady Troitzky, Mechislav Shchavinsky, USSR State Radio Symphony Orchestra, Arnold Lokshin, Tatyana Tugarinova, N. Brilling, Lyudmila Gelovani, Nikolai Timchenko, L. Neverov, Boris Dobrin, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
4 2003-03-01 4:06 Semyon Kotko, Op. 81: Act I Scene 2: Who D'you Want? (Mother, Semyon) +N. Brilling, Mechislav Shchavinsky, Vladimir Zakharov, Nikolai Timchenko, Tatyana Tugarinova, L. Neverov, Boris Dobrin, Tamara Yanko, Nicholai Panchekhin, Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, Lyudmila Gelovani, Antonina Kleshcheva, Arnold Lokshin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Gennady Troitzky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
3 2003-03-01 4:11 Semyon Kotko, Op. 81: Act I Scene 1: A Soldier Came Back From The Front (Semyon) +Georgi Ostrovski, Tatyana Tugarinova, Gennady Troitzky, Nikolai Timchenko, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tamara Yanko, Lyudmila Gelovani, Boris Dobrin, Nicholai Panchekhin, Antonina Kleshcheva, Mikhail Kiselev, N. Brilling, Arnold Lokshin, L. Neverov, Vladimir Zakharov, Mechislav Shchavinsky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
2 2003-03-01 1:49 Semyon Kotko, Op. 81: Act I: Tableau 1: In Front Of Semyon's Cottage +Arnold Lokshin, L. Neverov, Mikhail Kiselev, Georgi Ostrovski, Tatyana Tugarinova, Boris Dobrin, Vladimir Zakharov, N. Brilling, Lyudmila Gelovani, Nikolai Timchenko, Mechislav Shchavinsky, Nicholai Panchekhin, USSR State Radio Symphony Orchestra, Tamara Yanko, Antonina Kleshcheva, Gennady Troitzky, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
1 2003-03-01 3:39 Semyon Kotko, Op. 81: Introduction: Andante +USSR State Radio Symphony Orchestra, Boris Dobrin, Arnold Lokshin, Gennady Troitzky, Mikhail Kiselev, Tatyana Tugarinova, Vladimir Zakharov, L. Neverov, Lyudmila Gelovani, Tamara Yanko, Mechislav Shchavinsky, Antonina Kleshcheva, Georgi Ostrovski, Nicholai Panchekhin, Nikolai Timchenko, N. Brilling, Nikolai Gres, Sergei Prokofiev
show track URIs
Data API by Spotify, results reorganized by glenn mcdonald.