←research ·  artist
436 followers

15 albums ·  hide
0 singles ·  hide
4 other appearances ·  hide
2021-04-23 ·  14 tracks ·  72:45
14:40Teil 1 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
23:33Teil 2 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
34:51Teil 3 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
41:38Teil 4 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
55:30Teil 5 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
65:16Teil 6 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
75:15Teil 7 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
87:22Teil 8 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
99:08Teil 9 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
103:28Teil 10 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
118:33Teil 11 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
124:21Teil 12 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
138:24Teil 13 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
140:47Teil 14 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
2020-10-15 ·  49 tracks ·  78:34
12:54Einleitung: Dantons Tod +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
21:30Akt 1: Dantons Tod - Track 1 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
31:31Akt 1: Dantons Tod - Track 2 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
41:35Akt 1: Dantons Tod - Track 3 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
51:31Akt 1: Dantons Tod - Track 4 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
61:30Akt 1: Dantons Tod - Track 5 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
71:31Akt 1: Dantons Tod - Track 6 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
81:31Akt 1: Dantons Tod - Track 7 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
91:31Akt 1: Dantons Tod - Track 8 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
101:31Akt 1: Dantons Tod - Track 9 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
111:32Akt 1: Dantons Tod - Track 10 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
121:30Akt 1: Dantons Tod - Track 11 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
131:30Akt 1: Dantons Tod - Track 12 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
141:31Akt 1: Dantons Tod - Track 13 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
151:30Akt 1: Dantons Tod - Track 14 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
161:31Akt 1: Dantons Tod - Track 15 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
172:44Akt 1: Dantons Tod - Track 16 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
181:31Akt 2: Dantons Tod - Track 1 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
191:32Akt 2: Dantons Tod - Track 2 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
201:31Akt 2: Dantons Tod - Track 3 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
211:32Akt 2: Dantons Tod - Track 4 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
221:31Akt 2: Dantons Tod - Track 5 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
231:30Akt 2: Dantons Tod - Track 6 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
241:30Akt 2: Dantons Tod - Track 7 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
251:32Akt 2: Dantons Tod - Track 8 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
261:30Akt 2: Dantons Tod - Track 9 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
271:31Akt 2: Dantons Tod - Track 10 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
281:31Akt 2: Dantons Tod - Track 11 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
291:32Akt 2: Dantons Tod - Track 12 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
302:32Akt 2: Dantons Tod - Track 13 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
311:32Akt 3: Dantons Tod - Track 1 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
321:32Akt 3: Dantons Tod - Track 2 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
331:32Akt 3: Dantons Tod - Track 3 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
341:31Akt 3: Dantons Tod - Track 4 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
351:30Akt 3: Dantons Tod - Track 5 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
361:31Akt 3: Dantons Tod - Track 6 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
371:30Akt 3: Dantons Tod - Track 7 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
381:31Akt 3: Dantons Tod - Track 8 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
391:31Akt 3: Dantons Tod - Track 9 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
401:54Akt 3: Dantons Tod - Track 10 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
411:31Akt 4: Dantons Tod - Track 1 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
421:31Akt 4: Dantons Tod - Track 2 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
431:30Akt 4: Dantons Tod - Track 3 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
441:32Akt 4: Dantons Tod - Track 4 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
451:31Akt 4: Dantons Tod - Track 5 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
461:30Akt 4: Dantons Tod - Track 6 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
471:32Akt 4: Dantons Tod - Track 7 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
481:32Akt 4: Dantons Tod - Track 8 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
491:42Akt 4: Dantons Tod - Track 9 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
2020-10-15 ·  33 tracks ·  51:25
11:30Woyzeck - Track 1 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
21:30Woyzeck - Track 2 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
31:31Woyzeck - Track 3 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
41:31Woyzeck - Track 4 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
51:31Woyzeck - Track 5 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
61:30Woyzeck - Track 6 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
71:30Woyzeck - Track 7 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
81:30Woyzeck - Track 8 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
91:34Woyzeck - Track 9 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
101:31Woyzeck - Track 10 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
111:35Woyzeck - Track 11 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
121:30Woyzeck - Track 12 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
131:30Woyzeck - Track 13 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
141:33Woyzeck - Track 14 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
151:31Woyzeck - Track 15 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
161:32Woyzeck - Track 16 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
171:31Woyzeck - Track 17 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
181:30Woyzeck - Track 18 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
191:33Woyzeck - Track 19 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
201:30Woyzeck - Track 20 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
211:34Woyzeck - Track 21 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
221:30Woyzeck - Track 22 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
231:33Woyzeck - Track 23 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
241:30Woyzeck - Track 24 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
251:31Woyzeck - Track 25 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
261:31Woyzeck - Track 26 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
271:30Woyzeck - Track 27 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
281:30Woyzeck - Track 28 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
291:34Woyzeck - Track 29 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
301:30Woyzeck - Track 30 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
311:31Woyzeck - Track 31 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
321:30Woyzeck - Track 32 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
332:45Woyzeck - Track 33 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
2020-03-27 ·  254 tracks ·  84:25
11:43Kapitel 1.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
21:36Kapitel 1.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
31:39Kapitel 1.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
41:48Kapitel 1.4 & Kapitel 2.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
51:48Kapitel 2.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
61:49Kapitel 2.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
71:39Kapitel 2.4 & Kapitel 3.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
81:41Kapitel 3.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
91:45Kapitel 3.3 & Kapitel 4.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
101:40Kapitel 4.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
111:42Kapitel 4.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
121:46Kapitel 4.4 & Kapitel 5.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
131:37Kapitel 5.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
141:35Kapitel 5.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
151:46Kapitel 5.4 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
161:43Kapitel 5.5 & Kapitel 6.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
171:48Kapitel 6.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
181:35Kapitel 6.3 & Kapitel 7.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
191:37Kapitel 7.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
201:51Kapitel 7.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
211:41Kapitel 7.4 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
221:38Kapitel 7.5 & Kapitel 8.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
231:42Kapitel 8.2 & Kapitel 9.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
241:39Kapitel 9.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
251:38Kapitel 9.3 & Kapitel 10.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
261:44Kapitel 10.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
271:36Kapitel 10.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
281:39Kapitel 10.4 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
291:37Kapitel 10.5 & Kapitel 11.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
301:44Kapitel 11.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
311:47Kapitel 11.3 & Kapitel 12.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
321:38Kapitel 12.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
331:42Kapitel 12.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
341:40Kapitel 12.4 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
351:41Kapitel 12.5 & Kapitel 13.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
361:43Kapitel 13.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
371:40Kapitel 13.3 & Kapitel 14.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
381:36Kapitel 14.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
391:47Kapitel 14.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
401:39Kapitel 14.4 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
411:36Kapitel 14.5 & Kapitel 15.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
421:35Kapitel 15.2 & Kapitel 16.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
431:39Kapitel 16.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
441:37Kapitel 16.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
451:46Kapitel 16.4 & Kapitel 17.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
461:35Kapitel 17.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
471:59Kapitel 17.3 & Kapitel 18.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
481:36Kapitel 18.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
491:36Kapitel 18.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
501:43Kapitel 18.4 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
2020-03-06 ·  43 tracks ·  78:52
11:39Kapitel 1.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
21:46Kapitel 1.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
31:37Kapitel 1.3 & Kapitel 2.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
41:46Kapitel 2.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
51:41Kapitel 2.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
61:43Kapitel 2.4 & Kapitel 3.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
71:52Kapitel 3.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
81:37Kapitel 3.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
91:52Kapitel 3.4 & Kapitel 4.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
101:46Kapitel 4.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
111:39Kapitel 4.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
121:40Kapitel 4.4 & Kapitel 5.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
131:36Kapitel 5.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
141:36Kapitel 5.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
152:08Kapitel 5.4 & Kapitel 6.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
162:17Kapitel 6.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
171:45Kapitel 6.3 & Kapitel 7.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
182:00Kapitel 7.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
192:04Kapitel 7.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
201:44Kapitel 7.4 & Kapitel 8.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
211:38Kapitel 8.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
221:46Kapitel 8.3 & Kapitel 9.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
231:57Kapitel 9.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
241:38Kapitel 9.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
251:39Kapitel 9.4 & Kapitel 10.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
261:58Kapitel 10.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
271:46Kapitel 10.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
281:44Kapitel 10.4 - Georg Büchner: Leonce und Lena
291:37Kapitel 10.5 & Kapitel 11.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
301:38Kapitel 11.2 & Kapitel 12.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
311:45Kapitel 12.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
321:42Kapitel 12.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
332:35Kapitel 12.4 & Kapitel 13.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
341:35Kapitel 13.2 & Kapitel 14.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
351:57Kapitel 14.2 & Kapitel 15.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
361:48Kapitel 15.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
371:40Kapitel 15.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
381:48Kapitel 15.4 & Kapitel 16.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
391:39Kapitel 16.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
401:54Kapitel 16.3 & Kapitel 17.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
411:48Kapitel 17.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
422:10Kapitel 17.3 & Kapitel 18.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
433:22Kapitel 18.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
2019-04-05 ·  36 tracks ·  75:19
12:03Kapitel 1 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
22:06Kapitel 2 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
32:02Kapitel 3 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
42:04Kapitel 4 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
52:08Kapitel 5 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
62:07Kapitel 6 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
72:02Kapitel 7 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
82:09Kapitel 8 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
92:18Kapitel 9 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
102:00Kapitel 10 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
112:02Kapitel 11 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
122:06Kapitel 12 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
132:16Kapitel 13 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
142:08Kapitel 14 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
152:07Kapitel 15 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
162:12Kapitel 16 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
172:01Kapitel 17 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
182:02Kapitel 18 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
192:06Kapitel 19 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
202:05Kapitel 20 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
212:09Kapitel 21 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
222:03Kapitel 22 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
232:09Kapitel 23 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
242:00Kapitel 24 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
252:04Kapitel 25 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
262:08Kapitel 26 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
272:06Kapitel 27 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
282:12Kapitel 28 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
292:03Kapitel 29 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
302:04Kapitel 30 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
312:02Kapitel 31 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
322:00Kapitel 32 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
332:00Kapitel 33 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
342:01Kapitel 34 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
352:08Kapitel 35 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
362:05Kapitel 36 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
2019-04-05 ·  17 tracks ·  36:41
12:10Kapitel 1 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
22:10Kapitel 2 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
32:03Kapitel 3 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
42:10Kapitel 4 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
52:21Kapitel 5 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
62:13Kapitel 6 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
72:04Kapitel 7 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
82:07Kapitel 8 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
92:03Kapitel 9 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
102:03Kapitel 10 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
112:03Kapitel 11 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
122:07Kapitel 12 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
132:11Kapitel 13 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
142:07Kapitel 14 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
152:03Kapitel 15 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
162:14Kapitel 16 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
172:30Kapitel 17 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
2019-03-01 ·  29 tracks ·  63:42
12:03Kapitel 1 - Georg Büchner: Woyzeck
22:04Kapitel 2 - Georg Büchner: Woyzeck
32:06Kapitel 3 - Georg Büchner: Woyzeck
42:37Kapitel 4 - Georg Büchner: Woyzeck
52:23Kapitel 5 - Georg Büchner: Woyzeck
62:06Kapitel 6 - Georg Büchner: Woyzeck
72:04Kapitel 7 - Georg Büchner: Woyzeck
82:06Kapitel 8 - Georg Büchner: Woyzeck
92:07Kapitel 9 - Georg Büchner: Woyzeck
102:06Kapitel 10 - Georg Büchner: Woyzeck
112:04Kapitel 11 - Georg Büchner: Woyzeck
122:49Kapitel 12 - Georg Büchner: Woyzeck
132:01Kapitel 13 - Georg Büchner: Woyzeck
142:05Kapitel 14 - Georg Büchner: Woyzeck
152:17Kapitel 15 - Georg Büchner: Woyzeck
162:13Kapitel 16 - Georg Büchner: Woyzeck
172:04Kapitel 17 - Georg Büchner: Woyzeck
182:18Kapitel 18 - Georg Büchner: Woyzeck
192:06Kapitel 19 - Georg Büchner: Woyzeck
202:02Kapitel 20 - Georg Büchner: Woyzeck
212:02Kapitel 21 - Georg Büchner: Woyzeck
222:02Kapitel 22 - Georg Büchner: Woyzeck
232:12Kapitel 23 - Georg Büchner: Woyzeck
242:09Kapitel 24 - Georg Büchner: Woyzeck
252:02Kapitel 25 - Georg Büchner: Woyzeck
262:01Kapitel 26 - Georg Büchner: Woyzeck
272:10Kapitel 27 - Georg Büchner: Woyzeck
282:00Kapitel 28 - Georg Büchner: Woyzeck
293:23Kapitel 29 - Georg Büchner: Woyzeck
2016-06-29 ·  28 tracks ·  75:02
12:34Lenz, Track 1 +Wolfgang Gerber
22:42Lenz, Track 2 +Wolfgang Gerber
32:47Lenz, Track 3 +Wolfgang Gerber
42:14Lenz, Track 4 +Wolfgang Gerber
52:55Lenz, Track 5 +Wolfgang Gerber
61:58Lenz, Track 6 +Wolfgang Gerber
73:06Lenz, Track 7 +Wolfgang Gerber
82:47Lenz, Track 8 +Wolfgang Gerber
92:24Lenz, Track 9 +Wolfgang Gerber
102:38Lenz, Track 10 +Wolfgang Gerber
113:18Lenz, Track 11 +Wolfgang Gerber
122:54Lenz, Track 12 +Wolfgang Gerber
132:46Lenz, Track 13 +Wolfgang Gerber
142:30Lenz, Track 14 +Wolfgang Gerber
152:37Lenz, Track 15 +Wolfgang Gerber
162:35Lenz, Track 16 +Wolfgang Gerber
172:29Lenz, Track 17 +Wolfgang Gerber
183:01Lenz, Track 18 +Wolfgang Gerber
192:15Lenz, Track 19 +Wolfgang Gerber
203:08Lenz, Track 20 +Wolfgang Gerber
212:10Lenz, Track 21 +Wolfgang Gerber
222:46Lenz, Track 22 +Wolfgang Gerber
232:07Lenz, Track 23 +Wolfgang Gerber
243:08Lenz, Track 24 +Wolfgang Gerber
252:52Lenz, Track 25 +Wolfgang Gerber
262:21Lenz, Track 26 +Wolfgang Gerber
273:21Lenz, Track 27 +Wolfgang Gerber
282:39Lenz, Track 28 +Wolfgang Gerber
2002-07-29 ·  16 tracks ·  99:41
19:33Wozzeck, Op. 7, Act I Scene 1: The Captain's room +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
27:33Wozzeck, Op. 7, Act I Scene 2: Open field outside the town +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
38:50Wozzeck, Op. 7, Act I Scene 3: Marie's room +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
48:10Wozzeck, Op. 7, Act I Scene 4: The Doctor's study +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
53:17Wozzeck, Op. 7, Act I Scene 5: Street in front of Marie's door +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
10:26Wozzeck, Op. 7, Act II, Introduction +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
25:33Wozzeck, Op. 7, Act II Scene 1: Marie's room +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
310:36Wozzeck, Op. 7, Act II Scene 2: Street in town +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
44:36Wozzeck, Op. 7, Act II Scene 3: Street in front of Marie's door +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
511:59Wozzeck, Op. 7, Act II Scene 4: Tavern Garden +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
64:36Wozzeck, Op. 7, Act II Scene 5: Guardroom in the barracks +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
75:39Wozzeck, Op. 7, Act III Scene 1: Marie's room +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
85:09Wozzeck, Op. 7, Act III Scene 2: Forest path by a pool +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
93:05Wozzeck, Op. 7, Act III Scene 3: Tavern +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
108:16Wozzeck, Op. 7, Act III Scene 4: Forest path by a pool +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
112:24Wozzeck, Op. 7, Act III Scene 5: Street in front of Marie's door +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
417 2021-04-23 0:47 Teil 14 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
416 2021-04-23 8:24 Teil 13 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
415 2021-04-23 4:21 Teil 12 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
414 2021-04-23 8:33 Teil 11 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
413 2021-04-23 3:28 Teil 10 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
412 2021-04-23 9:08 Teil 9 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
411 2021-04-23 7:22 Teil 8 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
410 2021-04-23 5:15 Teil 7 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
409 2021-04-23 5:16 Teil 6 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
408 2021-04-23 5:30 Teil 5 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
407 2021-04-23 1:38 Teil 4 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
406 2021-04-23 4:51 Teil 3 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
405 2021-04-23 3:33 Teil 2 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
404 2021-04-23 4:40 Teil 1 - Romantische Nacht +Khalil Gibran, Hans Otte, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Lily Brett, Thomas Brasch, Hilde Domin, Mascha Kaléko, Francesco Petrarca, Gottfried Keller, Erich Fried, Heidrun Gärtner, Daniel Friedrich
403 2020-10-15 1:42 Akt 4: Dantons Tod - Track 9 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
402 2020-10-15 1:32 Akt 4: Dantons Tod - Track 8 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
401 2020-10-15 1:32 Akt 4: Dantons Tod - Track 7 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
400 2020-10-15 1:30 Akt 4: Dantons Tod - Track 6 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
399 2020-10-15 1:31 Akt 4: Dantons Tod - Track 5 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
398 2020-10-15 1:32 Akt 4: Dantons Tod - Track 4 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
397 2020-10-15 1:30 Akt 4: Dantons Tod - Track 3 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
396 2020-10-15 1:31 Akt 4: Dantons Tod - Track 2 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
395 2020-10-15 1:31 Akt 4: Dantons Tod - Track 1 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
394 2020-10-15 1:54 Akt 3: Dantons Tod - Track 10 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
393 2020-10-15 1:31 Akt 3: Dantons Tod - Track 9 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
392 2020-10-15 1:31 Akt 3: Dantons Tod - Track 8 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
391 2020-10-15 1:30 Akt 3: Dantons Tod - Track 7 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
390 2020-10-15 1:31 Akt 3: Dantons Tod - Track 6 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
389 2020-10-15 1:30 Akt 3: Dantons Tod - Track 5 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
388 2020-10-15 1:31 Akt 3: Dantons Tod - Track 4 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
387 2020-10-15 1:32 Akt 3: Dantons Tod - Track 3 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
386 2020-10-15 1:32 Akt 3: Dantons Tod - Track 2 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
385 2020-10-15 1:32 Akt 3: Dantons Tod - Track 1 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
384 2020-10-15 2:32 Akt 2: Dantons Tod - Track 13 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
383 2020-10-15 1:32 Akt 2: Dantons Tod - Track 12 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
382 2020-10-15 1:31 Akt 2: Dantons Tod - Track 11 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
381 2020-10-15 1:31 Akt 2: Dantons Tod - Track 10 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
380 2020-10-15 1:30 Akt 2: Dantons Tod - Track 9 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
379 2020-10-15 1:32 Akt 2: Dantons Tod - Track 8 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
378 2020-10-15 1:30 Akt 2: Dantons Tod - Track 7 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
377 2020-10-15 1:30 Akt 2: Dantons Tod - Track 6 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
376 2020-10-15 1:31 Akt 2: Dantons Tod - Track 5 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
375 2020-10-15 1:32 Akt 2: Dantons Tod - Track 4 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
374 2020-10-15 1:31 Akt 2: Dantons Tod - Track 3 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
373 2020-10-15 1:32 Akt 2: Dantons Tod - Track 2 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
372 2020-10-15 1:31 Akt 2: Dantons Tod - Track 1 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
371 2020-10-15 2:44 Akt 1: Dantons Tod - Track 16 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
370 2020-10-15 1:31 Akt 1: Dantons Tod - Track 15 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
369 2020-10-15 1:30 Akt 1: Dantons Tod - Track 14 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
368 2020-10-15 1:31 Akt 1: Dantons Tod - Track 13 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
367 2020-10-15 1:30 Akt 1: Dantons Tod - Track 12 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
366 2020-10-15 1:30 Akt 1: Dantons Tod - Track 11 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
365 2020-10-15 1:32 Akt 1: Dantons Tod - Track 10 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
364 2020-10-15 1:31 Akt 1: Dantons Tod - Track 9 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
363 2020-10-15 1:31 Akt 1: Dantons Tod - Track 8 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
362 2020-10-15 1:31 Akt 1: Dantons Tod - Track 7 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
361 2020-10-15 1:31 Akt 1: Dantons Tod - Track 6 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
360 2020-10-15 1:30 Akt 1: Dantons Tod - Track 5 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
359 2020-10-15 1:31 Akt 1: Dantons Tod - Track 4 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
358 2020-10-15 1:35 Akt 1: Dantons Tod - Track 3 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
357 2020-10-15 1:31 Akt 1: Dantons Tod - Track 2 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
356 2020-10-15 1:30 Akt 1: Dantons Tod - Track 1 +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
355 2020-10-15 2:54 Einleitung: Dantons Tod +Angela Schneider, Julian Loidl, Franz Robert Ceeh, Franz Suhrada
354 2020-10-15 2:45 Woyzeck - Track 33 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
353 2020-10-15 1:30 Woyzeck - Track 32 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
352 2020-10-15 1:31 Woyzeck - Track 31 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
351 2020-10-15 1:30 Woyzeck - Track 30 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
350 2020-10-15 1:34 Woyzeck - Track 29 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
349 2020-10-15 1:30 Woyzeck - Track 28 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
348 2020-10-15 1:30 Woyzeck - Track 27 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
347 2020-10-15 1:31 Woyzeck - Track 26 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
346 2020-10-15 1:31 Woyzeck - Track 25 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
345 2020-10-15 1:30 Woyzeck - Track 24 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
344 2020-10-15 1:33 Woyzeck - Track 23 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
343 2020-10-15 1:30 Woyzeck - Track 22 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
342 2020-10-15 1:34 Woyzeck - Track 21 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
341 2020-10-15 1:30 Woyzeck - Track 20 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
340 2020-10-15 1:33 Woyzeck - Track 19 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
339 2020-10-15 1:30 Woyzeck - Track 18 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
338 2020-10-15 1:31 Woyzeck - Track 17 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
337 2020-10-15 1:32 Woyzeck - Track 16 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
336 2020-10-15 1:31 Woyzeck - Track 15 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
335 2020-10-15 1:33 Woyzeck - Track 14 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
334 2020-10-15 1:30 Woyzeck - Track 13 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
333 2020-10-15 1:30 Woyzeck - Track 12 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
332 2020-10-15 1:35 Woyzeck - Track 11 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
331 2020-10-15 1:31 Woyzeck - Track 10 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
330 2020-10-15 1:34 Woyzeck - Track 9 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
329 2020-10-15 1:30 Woyzeck - Track 8 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
328 2020-10-15 1:30 Woyzeck - Track 7 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
327 2020-10-15 1:30 Woyzeck - Track 6 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
326 2020-10-15 1:31 Woyzeck - Track 5 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
325 2020-10-15 1:31 Woyzeck - Track 4 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
324 2020-10-15 1:31 Woyzeck - Track 3 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
323 2020-10-15 1:30 Woyzeck - Track 2 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
322 2020-10-15 1:30 Woyzeck - Track 1 +Angela Schneider, Julian Loidl, Markus Pol
321 2020-09-20 4:46 Lenz - Track 24
320 2020-09-20 2:31 Lenz - Track 23
319 2020-09-20 2:30 Lenz - Track 22
318 2020-09-20 2:30 Lenz - Track 21
317 2020-09-20 2:32 Lenz - Track 20
316 2020-09-20 2:31 Lenz - Track 19
315 2020-09-20 2:31 Lenz - Track 18
314 2020-09-20 2:31 Lenz - Track 15
313 2020-09-20 2:30 Lenz - Track 13
312 2020-09-20 2:31 Lenz - Track 12
311 2020-09-20 2:32 Lenz - Track 11
310 2020-09-20 2:30 Lenz - Track 10
309 2020-09-20 2:31 Lenz - Track 9
308 2020-09-20 2:30 Lenz - Track 8
307 2020-09-20 2:32 Lenz - Track 7
306 2020-09-20 2:31 Lenz - Track 6
305 2020-09-20 2:30 Lenz - Track 5
304 2020-09-20 2:31 Lenz - Track 4
303 2020-09-20 2:32 Lenz - Track 3
302 2020-09-20 2:32 Lenz - Track 2
301 2020-09-14 4:55 Kato von Utika - Track 8
300 2020-09-14 2:33 Kato von Utika - Track 7
299 2020-09-14 2:31 Kato von Utika - Track 6
298 2020-09-14 2:33 Kato von Utika - Track 5
297 2020-09-14 2:32 Kato von Utika - Track 4
296 2020-09-14 2:33 Kato von Utika - Track 3
295 2020-09-14 2:30 Kato von Utika - Track 2
294 2020-09-14 2:33 Kato von Utika - Track 1
293 2020-09-14 4:11 Über den Selbstmord - Track 5
292 2020-09-14 2:32 Über den Selbstmord - Track 4
291 2020-09-14 2:34 Über den Selbstmord - Track 3
290 2020-09-14 2:30 Über den Selbstmord - Track 2
289 2020-09-14 2:32 Über den Selbstmord - Track 1
288 2020-03-27 1:43 Kapitel 18.4 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
287 2020-03-27 1:36 Kapitel 18.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
286 2020-03-27 1:36 Kapitel 18.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
285 2020-03-27 1:59 Kapitel 17.3 & Kapitel 18.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
284 2020-03-27 1:35 Kapitel 17.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
283 2020-03-27 1:46 Kapitel 16.4 & Kapitel 17.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
282 2020-03-27 1:37 Kapitel 16.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
281 2020-03-27 1:39 Kapitel 16.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
280 2020-03-27 1:35 Kapitel 15.2 & Kapitel 16.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
279 2020-03-27 1:36 Kapitel 14.5 & Kapitel 15.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
278 2020-03-27 1:39 Kapitel 14.4 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
277 2020-03-27 1:47 Kapitel 14.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
276 2020-03-27 1:36 Kapitel 14.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
275 2020-03-27 1:40 Kapitel 13.3 & Kapitel 14.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
274 2020-03-27 1:43 Kapitel 13.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
273 2020-03-27 1:41 Kapitel 12.5 & Kapitel 13.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
272 2020-03-27 1:40 Kapitel 12.4 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
271 2020-03-27 1:42 Kapitel 12.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
270 2020-03-27 1:38 Kapitel 12.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
269 2020-03-27 1:47 Kapitel 11.3 & Kapitel 12.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
268 2020-03-27 1:44 Kapitel 11.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
267 2020-03-27 1:37 Kapitel 10.5 & Kapitel 11.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
266 2020-03-27 1:39 Kapitel 10.4 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
265 2020-03-27 1:36 Kapitel 10.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
264 2020-03-27 1:44 Kapitel 10.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
263 2020-03-27 1:38 Kapitel 9.3 & Kapitel 10.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
262 2020-03-27 1:39 Kapitel 9.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
261 2020-03-27 1:42 Kapitel 8.2 & Kapitel 9.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
260 2020-03-27 1:38 Kapitel 7.5 & Kapitel 8.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
259 2020-03-27 1:41 Kapitel 7.4 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
258 2020-03-27 1:51 Kapitel 7.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
257 2020-03-27 1:37 Kapitel 7.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
256 2020-03-27 1:35 Kapitel 6.3 & Kapitel 7.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
255 2020-03-27 1:48 Kapitel 6.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
254 2020-03-27 1:43 Kapitel 5.5 & Kapitel 6.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
253 2020-03-27 1:46 Kapitel 5.4 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
252 2020-03-27 1:35 Kapitel 5.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
251 2020-03-27 1:37 Kapitel 5.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
250 2020-03-27 1:46 Kapitel 4.4 & Kapitel 5.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
249 2020-03-27 1:42 Kapitel 4.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
248 2020-03-27 1:40 Kapitel 4.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
247 2020-03-27 1:45 Kapitel 3.3 & Kapitel 4.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
246 2020-03-27 1:41 Kapitel 3.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
245 2020-03-27 1:39 Kapitel 2.4 & Kapitel 3.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
244 2020-03-27 1:49 Kapitel 2.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
243 2020-03-27 1:48 Kapitel 2.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
242 2020-03-27 1:48 Kapitel 1.4 & Kapitel 2.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
241 2020-03-27 1:39 Kapitel 1.3 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
240 2020-03-27 1:36 Kapitel 1.2 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
239 2020-03-27 1:43 Kapitel 1.1 - Georg Büchner: Gesamtwerk - Die Hörbuch Box
238 2020-03-06 3:22 Kapitel 18.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
237 2020-03-06 2:10 Kapitel 17.3 & Kapitel 18.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
236 2020-03-06 1:48 Kapitel 17.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
235 2020-03-06 1:54 Kapitel 16.3 & Kapitel 17.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
234 2020-03-06 1:39 Kapitel 16.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
233 2020-03-06 1:48 Kapitel 15.4 & Kapitel 16.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
232 2020-03-06 1:40 Kapitel 15.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
231 2020-03-06 1:48 Kapitel 15.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
230 2020-03-06 1:57 Kapitel 14.2 & Kapitel 15.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
229 2020-03-06 1:35 Kapitel 13.2 & Kapitel 14.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
228 2020-03-06 2:35 Kapitel 12.4 & Kapitel 13.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
227 2020-03-06 1:42 Kapitel 12.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
226 2020-03-06 1:45 Kapitel 12.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
225 2020-03-06 1:38 Kapitel 11.2 & Kapitel 12.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
224 2020-03-06 1:37 Kapitel 10.5 & Kapitel 11.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
223 2020-03-06 1:44 Kapitel 10.4 - Georg Büchner: Leonce und Lena
222 2020-03-06 1:46 Kapitel 10.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
221 2020-03-06 1:58 Kapitel 10.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
220 2020-03-06 1:39 Kapitel 9.4 & Kapitel 10.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
219 2020-03-06 1:38 Kapitel 9.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
218 2020-03-06 1:57 Kapitel 9.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
217 2020-03-06 1:46 Kapitel 8.3 & Kapitel 9.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
216 2020-03-06 1:38 Kapitel 8.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
215 2020-03-06 1:44 Kapitel 7.4 & Kapitel 8.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
214 2020-03-06 2:04 Kapitel 7.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
213 2020-03-06 2:00 Kapitel 7.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
212 2020-03-06 1:45 Kapitel 6.3 & Kapitel 7.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
211 2020-03-06 2:17 Kapitel 6.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
210 2020-03-06 2:08 Kapitel 5.4 & Kapitel 6.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
209 2020-03-06 1:36 Kapitel 5.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
208 2020-03-06 1:36 Kapitel 5.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
207 2020-03-06 1:40 Kapitel 4.4 & Kapitel 5.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
206 2020-03-06 1:39 Kapitel 4.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
205 2020-03-06 1:46 Kapitel 4.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
204 2020-03-06 1:52 Kapitel 3.4 & Kapitel 4.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
203 2020-03-06 1:37 Kapitel 3.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
202 2020-03-06 1:52 Kapitel 3.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
201 2020-03-06 1:43 Kapitel 2.4 & Kapitel 3.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
200 2020-03-06 1:41 Kapitel 2.3 - Georg Büchner: Leonce und Lena
199 2020-03-06 1:46 Kapitel 2.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
198 2020-03-06 1:37 Kapitel 1.3 & Kapitel 2.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
197 2020-03-06 1:46 Kapitel 1.2 - Georg Büchner: Leonce und Lena
196 2020-03-06 1:39 Kapitel 1.1 - Georg Büchner: Leonce und Lena
195 2019-04-05 2:05 Kapitel 36 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
194 2019-04-05 2:08 Kapitel 35 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
193 2019-04-05 2:01 Kapitel 34 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
192 2019-04-05 2:00 Kapitel 33 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
191 2019-04-05 2:00 Kapitel 32 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
190 2019-04-05 2:02 Kapitel 31 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
189 2019-04-05 2:04 Kapitel 30 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
188 2019-04-05 2:03 Kapitel 29 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
187 2019-04-05 2:12 Kapitel 28 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
186 2019-04-05 2:06 Kapitel 27 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
185 2019-04-05 2:08 Kapitel 26 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
184 2019-04-05 2:04 Kapitel 25 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
183 2019-04-05 2:00 Kapitel 24 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
182 2019-04-05 2:09 Kapitel 23 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
181 2019-04-05 2:03 Kapitel 22 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
180 2019-04-05 2:09 Kapitel 21 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
179 2019-04-05 2:05 Kapitel 20 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
178 2019-04-05 2:06 Kapitel 19 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
177 2019-04-05 2:02 Kapitel 18 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
176 2019-04-05 2:01 Kapitel 17 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
175 2019-04-05 2:12 Kapitel 16 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
174 2019-04-05 2:07 Kapitel 15 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
173 2019-04-05 2:08 Kapitel 14 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
172 2019-04-05 2:16 Kapitel 13 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
171 2019-04-05 2:06 Kapitel 12 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
170 2019-04-05 2:02 Kapitel 11 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
169 2019-04-05 2:00 Kapitel 10 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
168 2019-04-05 2:18 Kapitel 9 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
167 2019-04-05 2:09 Kapitel 8 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
166 2019-04-05 2:02 Kapitel 7 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
165 2019-04-05 2:07 Kapitel 6 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
164 2019-04-05 2:08 Kapitel 5 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
163 2019-04-05 2:04 Kapitel 4 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
162 2019-04-05 2:02 Kapitel 3 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
161 2019-04-05 2:06 Kapitel 2 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
160 2019-04-05 2:03 Kapitel 1 - Georg Büchner: Lenz. Eine Erzählung.
159 2019-04-05 2:30 Kapitel 17 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
158 2019-04-05 2:14 Kapitel 16 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
157 2019-04-05 2:03 Kapitel 15 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
156 2019-04-05 2:07 Kapitel 14 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
155 2019-04-05 2:11 Kapitel 13 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
154 2019-04-05 2:07 Kapitel 12 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
153 2019-04-05 2:03 Kapitel 11 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
152 2019-04-05 2:03 Kapitel 10 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
151 2019-04-05 2:03 Kapitel 9 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
150 2019-04-05 2:07 Kapitel 8 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
149 2019-04-05 2:04 Kapitel 7 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
148 2019-04-05 2:13 Kapitel 6 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
147 2019-04-05 2:21 Kapitel 5 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
146 2019-04-05 2:10 Kapitel 4 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
145 2019-04-05 2:03 Kapitel 3 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
144 2019-04-05 2:10 Kapitel 2 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
143 2019-04-05 2:10 Kapitel 1 - Georg Büchner: Der Hessische Landbote. Eine Flugschrift.
142 2019-03-01 3:23 Kapitel 29 - Georg Büchner: Woyzeck
141 2019-03-01 2:00 Kapitel 28 - Georg Büchner: Woyzeck
140 2019-03-01 2:10 Kapitel 27 - Georg Büchner: Woyzeck
139 2019-03-01 2:01 Kapitel 26 - Georg Büchner: Woyzeck
138 2019-03-01 2:02 Kapitel 25 - Georg Büchner: Woyzeck
137 2019-03-01 2:09 Kapitel 24 - Georg Büchner: Woyzeck
136 2019-03-01 2:12 Kapitel 23 - Georg Büchner: Woyzeck
135 2019-03-01 2:02 Kapitel 22 - Georg Büchner: Woyzeck
134 2019-03-01 2:02 Kapitel 21 - Georg Büchner: Woyzeck
133 2019-03-01 2:02 Kapitel 20 - Georg Büchner: Woyzeck
132 2019-03-01 2:06 Kapitel 19 - Georg Büchner: Woyzeck
131 2019-03-01 2:18 Kapitel 18 - Georg Büchner: Woyzeck
130 2019-03-01 2:04 Kapitel 17 - Georg Büchner: Woyzeck
129 2019-03-01 2:13 Kapitel 16 - Georg Büchner: Woyzeck
128 2019-03-01 2:17 Kapitel 15 - Georg Büchner: Woyzeck
127 2019-03-01 2:05 Kapitel 14 - Georg Büchner: Woyzeck
126 2019-03-01 2:01 Kapitel 13 - Georg Büchner: Woyzeck
125 2019-03-01 2:49 Kapitel 12 - Georg Büchner: Woyzeck
124 2019-03-01 2:04 Kapitel 11 - Georg Büchner: Woyzeck
123 2019-03-01 2:06 Kapitel 10 - Georg Büchner: Woyzeck
122 2019-03-01 2:07 Kapitel 9 - Georg Büchner: Woyzeck
121 2019-03-01 2:06 Kapitel 8 - Georg Büchner: Woyzeck
120 2019-03-01 2:04 Kapitel 7 - Georg Büchner: Woyzeck
119 2019-03-01 2:06 Kapitel 6 - Georg Büchner: Woyzeck
118 2019-03-01 2:23 Kapitel 5 - Georg Büchner: Woyzeck
117 2019-03-01 2:37 Kapitel 4 - Georg Büchner: Woyzeck
116 2019-03-01 2:06 Kapitel 3 - Georg Büchner: Woyzeck
115 2019-03-01 2:04 Kapitel 2 - Georg Büchner: Woyzeck
114 2019-03-01 2:03 Kapitel 1 - Georg Büchner: Woyzeck
113 2019-02-04 11:15 Kapitel 8 - Lenz
112 2019-02-04 7:35 Kapitel 7 - Lenz
111 2019-02-04 9:24 Kapitel 6 - Lenz
110 2019-02-04 8:40 Kapitel 5 - Lenz
109 2019-02-04 10:26 Kapitel 4 - Lenz
108 2019-02-04 7:27 Kapitel 3 - Lenz
107 2019-02-04 7:40 Kapitel 2 - Lenz
106 2019-02-04 14:25 Kapitel 1 - Lenz
105 2017-02-16 3:43 Rede des St. Just aus " Dantons Tod " +Patrick Imhof
104 2016-06-29 2:39 Lenz, Track 28 +Wolfgang Gerber
103 2016-06-29 3:21 Lenz, Track 27 +Wolfgang Gerber
102 2016-06-29 2:21 Lenz, Track 26 +Wolfgang Gerber
101 2016-06-29 2:52 Lenz, Track 25 +Wolfgang Gerber
100 2016-06-29 3:08 Lenz, Track 24 +Wolfgang Gerber
99 2016-06-29 2:07 Lenz, Track 23 +Wolfgang Gerber
98 2016-06-29 2:46 Lenz, Track 22 +Wolfgang Gerber
97 2016-06-29 2:10 Lenz, Track 21 +Wolfgang Gerber
96 2016-06-29 3:08 Lenz, Track 20 +Wolfgang Gerber
95 2016-06-29 2:15 Lenz, Track 19 +Wolfgang Gerber
94 2016-06-29 3:01 Lenz, Track 18 +Wolfgang Gerber
93 2016-06-29 2:29 Lenz, Track 17 +Wolfgang Gerber
92 2016-06-29 2:35 Lenz, Track 16 +Wolfgang Gerber
91 2016-06-29 2:37 Lenz, Track 15 +Wolfgang Gerber
90 2016-06-29 2:30 Lenz, Track 14 +Wolfgang Gerber
89 2016-06-29 2:46 Lenz, Track 13 +Wolfgang Gerber
88 2016-06-29 2:54 Lenz, Track 12 +Wolfgang Gerber
87 2016-06-29 3:18 Lenz, Track 11 +Wolfgang Gerber
86 2016-06-29 2:38 Lenz, Track 10 +Wolfgang Gerber
85 2016-06-29 2:24 Lenz, Track 9 +Wolfgang Gerber
84 2016-06-29 2:47 Lenz, Track 8 +Wolfgang Gerber
83 2016-06-29 3:06 Lenz, Track 7 +Wolfgang Gerber
82 2016-06-29 1:58 Lenz, Track 6 +Wolfgang Gerber
81 2016-06-29 2:55 Lenz, Track 5 +Wolfgang Gerber
80 2016-06-29 2:14 Lenz, Track 4 +Wolfgang Gerber
79 2016-06-29 2:47 Lenz, Track 3 +Wolfgang Gerber
78 2016-06-29 2:42 Lenz, Track 2 +Wolfgang Gerber
77 2016-06-29 2:34 Lenz, Track 1 +Wolfgang Gerber
76 2016-03-18 4:29 Lenz, Kapitel 13 +Viktor Pavel
75 2016-03-18 6:00 Lenz, Kapitel 12 +Viktor Pavel
74 2016-03-18 4:04 Lenz, Kapitel 11 +Viktor Pavel
73 2016-03-18 4:26 Lenz, Kapitel 10 +Viktor Pavel
72 2016-03-18 5:00 Lenz, Kapitel 9 +Viktor Pavel
71 2016-03-18 4:39 Lenz, Kapitel 8 +Viktor Pavel
70 2016-03-18 4:15 Lenz, Kapitel 7 +Viktor Pavel
69 2016-03-18 4:09 Lenz, Kapitel 6 +Viktor Pavel
68 2016-03-18 6:48 Lenz, Kapitel 5 +Viktor Pavel
67 2016-03-18 5:40 Lenz, Kapitel 4 +Viktor Pavel
66 2016-03-18 6:13 Lenz, Kapitel 3 +Viktor Pavel
65 2016-03-18 5:22 Lenz, Kapitel 2 +Viktor Pavel
64 2016-03-18 4:47 Lenz, Kapitel 1 +Viktor Pavel
63 2016-01-01 4:35 Wozzeck, Op. 7: Das Messer? Wo ist das Messer? +Alban Berg, Karl Dönch, Peter Klein, Vienna State Opera Orchestra, Karl Böhm
62 2014-02-01 11:11 Lenz, Teil 8 +Johannes Baerlap
61 2014-02-01 7:13 Lenz, Teil 7 +Johannes Baerlap
60 2014-02-01 7:53 Lenz, Teil 6 +Johannes Baerlap
59 2014-02-01 11:28 Lenz, Teil 5 +Johannes Baerlap
58 2014-02-01 9:16 Lenz, Teil 4 +Johannes Baerlap
57 2014-02-01 6:20 Lenz, Teil 3 +Johannes Baerlap
56 2014-02-01 8:28 Lenz, Teil 2 +Johannes Baerlap
55 2014-02-01 9:41 Lenz, Teil 1 +Johannes Baerlap
54 2013-04-19 2:08 Kapitel 25 - Lenz
53 2013-04-19 2:05 Kapitel 24 - Lenz
52 2013-04-19 2:03 Kapitel 23 - Lenz
51 2013-04-19 3:02 Kapitel 22 - Lenz
50 2013-04-19 2:48 Kapitel 21 - Lenz
49 2013-04-19 2:03 Kapitel 20 - Lenz
48 2013-04-19 2:07 Kapitel 19 - Lenz
47 2013-04-19 2:05 Kapitel 18 - Lenz
46 2013-04-19 2:10 Kapitel 17 - Lenz
45 2013-04-19 2:26 Kapitel 16 - Lenz
44 2013-04-19 2:01 Kapitel 15 - Lenz
43 2013-04-19 2:17 Kapitel 14 - Lenz
42 2013-04-19 2:19 Kapitel 13 - Lenz
41 2013-04-19 2:04 Kapitel 12 - Lenz
40 2013-04-19 2:00 Kapitel 11 - Lenz
39 2013-04-19 2:02 Kapitel 10 - Lenz
38 2013-04-19 2:24 Kapitel 9 - Lenz
37 2013-04-19 2:10 Kapitel 8 - Lenz
36 2013-04-19 2:01 Kapitel 7 - Lenz
35 2013-04-19 2:08 Kapitel 6 - Lenz
34 2013-04-19 2:10 Kapitel 5 - Lenz
33 2013-04-19 2:02 Kapitel 4 - Lenz
32 2013-04-19 2:00 Kapitel 3 - Lenz
31 2013-04-19 2:10 Kapitel 2 - Lenz
30 2013-04-19 2:35 Kapitel 1 - Lenz
29 2013-04-19 2:03 Kapitel 13 - Ich verachte niemanden…
28 2013-04-19 2:10 Kapitel 12 - Ich verachte niemanden…
27 2013-04-19 2:09 Kapitel 11 - Ich verachte niemanden…
26 2013-04-19 2:03 Kapitel 10 - Ich verachte niemanden…
25 2013-04-19 2:05 Kapitel 9 - Ich verachte niemanden…
24 2013-04-19 2:01 Kapitel 8 - Ich verachte niemanden…
23 2013-04-19 2:02 Kapitel 7 - Ich verachte niemanden…
22 2013-04-19 2:07 Kapitel 6 - Ich verachte niemanden…
21 2013-04-19 2:02 Kapitel 5 - Ich verachte niemanden…
20 2013-04-19 2:07 Kapitel 4 - Ich verachte niemanden…
19 2013-04-19 2:02 Kapitel 3 - Ich verachte niemanden…
18 2013-04-19 2:06 Kapitel 2 - Ich verachte niemanden…
17 2013-04-19 2:17 Kapitel 1 - Ich verachte niemanden…
16 2002-07-29 2:24 Wozzeck, Op. 7, Act III Scene 5: Street in front of Marie's door +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
15 2002-07-29 8:16 Wozzeck, Op. 7, Act III Scene 4: Forest path by a pool +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
14 2002-07-29 3:05 Wozzeck, Op. 7, Act III Scene 3: Tavern +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
13 2002-07-29 5:09 Wozzeck, Op. 7, Act III Scene 2: Forest path by a pool +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
12 2002-07-29 5:39 Wozzeck, Op. 7, Act III Scene 1: Marie's room +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
11 2002-07-29 4:36 Wozzeck, Op. 7, Act II Scene 5: Guardroom in the barracks +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
10 2002-07-29 11:59 Wozzeck, Op. 7, Act II Scene 4: Tavern Garden +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
9 2002-07-29 4:36 Wozzeck, Op. 7, Act II Scene 3: Street in front of Marie's door +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
8 2002-07-29 10:36 Wozzeck, Op. 7, Act II Scene 2: Street in town +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
7 2002-07-29 5:33 Wozzeck, Op. 7, Act II Scene 1: Marie's room +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
6 2002-07-29 0:26 Wozzeck, Op. 7, Act II, Introduction +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
5 2002-07-29 3:17 Wozzeck, Op. 7, Act I Scene 5: Street in front of Marie's door +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
4 2002-07-29 8:10 Wozzeck, Op. 7, Act I Scene 4: The Doctor's study +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
3 2002-07-29 8:50 Wozzeck, Op. 7, Act I Scene 3: Marie's room +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
2 2002-07-29 7:33 Wozzeck, Op. 7, Act I Scene 2: Open field outside the town +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
1 2002-07-29 9:33 Wozzeck, Op. 7, Act I Scene 1: The Captain's room +Katarina Dalayman, Klas Hedlund, Lennard Stregard, Marianne Eklof, Carl Johan Falkman, Ulrik Qvale, Sten Wahlund, Stockholm Royal Opera Chorus, Stockholm Royal Opera Orchestra
show track URIs
Data API by Spotify, results reorganized by glenn mcdonald.
 
fans also like

731 followers

75,675 followers

9,326 followers

23,827 followers
or try artist radio...