Every Noise at Once · classic iskelma   scan   playlist   intro   pulse   edge
Mika Pohjonen & Malando Tango Orchestra»
Korpit»
Pär-Erik Förars»
Virve Nortia»
Souvarit»
Sauli Lehtonen»
Jaakko Teppo»
Seitsemän Seinähullua Veljestä»
Johanna Pakonen»
Jorma Ikävalko»
Veikko Ahvenainen»
A. Aallon Rytmiorkesteri»
Pasi Kaunisto»
Pate Mustajarvi»
Kirsi Ranto»
Tutta Jew»
Laura Voutilainen»
Annika Eklund»
Pirteät Pelimannit»
Taikakuu»
Eini»
Merja Rantamäki»
Agents»
Jorma Kaariainen»
Charlies»
Markus Allan»
Matti Viljanen»
Erkki Pohjanheimo»
Tapio Heinonen»
Maire Ojonen»
Rainer Friman»
Charles Plogman»
Vera Telenius»
Justeeri»
Metro-Tytöt»
Jamppa Tuominen»
Annikki Tähti»
Jarkko ja Laura»
Mikko Alatalo»
Reijo Taipale»
Puolikuu»
Tuula Ikäheimo»
Kristina Hautala»
Eino Virtanen»
Anita Hirvonen»
Anna-Liisa Pyykkö»
Tarja Lunnas»
T.T. Purontaka»
Pirkko Jaakkola»
Veikko Sato»
Mauno Kuusisto»
Tulipunaruusut»
Aikamiehet»
Fredi»
Monica Aspelund»
Pärre Förars»
Erkki Eräs»
Lasse Pihlajamaa»
Wiola Talvikki»
Taikapeili»
Viljo Vesterinen ja Lasse Pihlajamaa»
Martti Innanen»
Arja Havakka»
Mikko Järvinen»
Jani Wickholm»
Kukonpojat»
Erkki Liikanen»
Matti ja Teppo»
Vilho Vartiainen»
Jorma Juselius»
Seija Simola»
Lea Laven»
Bablo»
Eino Grön»
Mamba»
Ressu Redford»
Taito Vainio»
Ilkka Rinne»
Lasse Liemola»
Tamara Lund»
Anna Hanski»
Juha Eirto»
Sinikka Koskela»
Martti Garam»
Leea Solja»
Jari Sillanpää»
Reijo Viita»
Tommi Soidinmäki»
Aarne Tenkanen»
Virve Rosti»
Jorma Kalenius»
Topi Sorsakoski & Agents»
Inkeri Ketola»
Antti Huovila»
Iris Kangasniemi»
Georg Ots»
Vesa Enne»
Eero Väre»
Tapio Rautavaara»
Pave Maijanen»
Johnny»
Frederik»
Donna Arima»
Lasse Huurre»
Esko Könönen»
Eero Raittinen»
Kari Tapio»
Eija Kantola»
Jukka Lönnqvist»
Mikko Mäkeläinen»
Tulipunaruusut ja Raimo Piipponen»
Seija Karpiomaa»
Ulla ja Tiina»
Kikka»
Isto Hiltunen»
Harmony Sisters»
Veikko Lavi»
Irmeli Mäkelä»
Pekka Ruuska»
Eija Merilä»
Esa Pakarinen»
Rita Elmgren»
Tanssiorkesteri Syke»
Paula Koivuniemi»
Pirkko Mannola»
The Vostok All Stars»
Ritva Kinnunen»
Juha Vainio»
Korsuorkesteri»
Kari Vepsä»
Joel Hallikainen»
Topi Sorsakoski»
Jani & Jetsetters»
Arto Sotavalta»
Lasse Mårtenson»
A. Aimo»
Erkki Junkkarinen»
Tapani Kansa»
Kai Hyttinen»
Anja Piipponen»
Ossi Runne»
Tuula-Anneli Rantanen»
Katri Helena»
Heikki Laurila»
Markku Suominen»
Pirkka-Pekka Petelius»
Eila Pienimäki»
Tuula ja Paula»
Stig Fransman»
Reino Helismaa»
Taisto Tammi»
Seppo Hanski»
Neljänsuora»
Maarit»
Tarja Ylitalo»
Markku Aro»
Rauni Pekkala»
Laila Halme»
Anjushka»
Jukka Kuoppamäki»
Kaija Koo»
Matti Heinivaho»
Matti Esko»
Kirka»
Anneli Sari»
Heidi Kyrö»
Tauno Palo»
Maynie Siren»
Turo's Hevi Gee»
Esko Rahkonen»
Taiska»
Johnny Forsell»
Anita Kuusi»
Ann Christine»
Georg Malmstén»
Laila Kinnunen»
Jope Ruonansuu»
Brita Koivunen»
Timo Jämsen»
Kake Randelin»
Päivi Paunu»
Helena Siltala»
Hanna Ekola»
Yölintu»
Arttu Suuntala»
Pauli Räsänen»
Four Cats»
Tuija Helinä»
Juhamatti»
Eero ja Jussi & The Boys»
Tauski»
Anneli Mattila»
Ässät»
Vuokko Piironen»
Vieno Kekkonen»
Veikko Tuomi»
Jukka Raitanen»
Marja-Leena»
Anna Eriksson»
Catcat»
Saija Tuupanen»
A. Malando And His Tango Orchestra»
Leif Wager»
Marion Rung»
Yrjö Haapanen»
Essi Wuorela»
Vesa-Matti Loiri»
Berit»
Meiju Suvas»
Kari Kuuva»
Anne Mattila»
Paul Norrback»
Veikko Huuskonen»
Jaakko Salon pelimanniyhtye»
Seija Lampila»
Olavi Virta»
Göran Ödner»
Dingo»
Marjatta Leppänen»
Tomi Markkola»
Maria Lessig»
Saija Varjus»
Juhani Markola»
Toivo Kärjen tangoyhtye»
Arja Koriseva»
Janne Tulkki»
Finlanders»
Henry Theel»
Mutkattomat»
Kalevi Korpi»
Taru Pyhälä»
Eila Pellinen»
Aira-Anneli»
Simo Silmu»
Seija Eskola»
Jorma Lyytinen»
Riki Sorsa»
Jouko ja Kosti»
Viktor Klimenko»
Kurre»
Kauko Käyhkö»
Lauri Tähkä & Elonkerjuu»
Kipparikvartetti»
Tapani Perttu»
Ritva Simuna»
Pekka Loukiala»
Janne Hurme»
Hazamir-kuoro»
Viljo Vesterinen»
Rauli Badding Somerjoki»
Solistiyhtye Suomi»
Mona Carita»
Reijo Kallio»
Tommi Läntinen»
Taisto Ahlgren»
Oili Vainio»
Marita Taavitsainen»
Riitta-Anneli Mäntylä»
Lasse Hoikka»
Irwin Goodman»
Börje Lampenius»
Teijo Joutsela ja Humppa-Veikot»
Matti Louhivuori»
texas country»
classic finnish rock»
classic finnish pop»
entehno»
finnish pop»
mantra»
iskelma»
nl folk»
bubblegum pop»
modern bollywood»
country»
country rock»
classic eurovision»
classic italian pop»
classic iskelma»
classic norwegian pop»
mexican rock-and-roll»
folk rock»
cantautor»
laiko»
italian folk»
suomi rock»
chanson quebecois»
classic polish pop»
grave wave»
indie emo»
industrial»
demoscene»
gothic post-punk»
abstract idm»
drill and bass»
wonky»
chillwave»
chamber psych»
industrial rock»
fluxwork»
vaporwave»
witch house»
cyberpunk»
otacore»
hardvapour»
chinese experimental»
commons»
electronic»
@EveryNoise ·  glenn mcdonald
Every Noise at Once is an ongoing attempt at an algorithmically-generated, readability-adjusted scatter-plot of the musical genre-space, based on data tracked and analyzed for 2,028 genres by Spotify as of 2018-09-19. The calibration is fuzzy, but in general down is more organic, up is more mechanical and electric; left is denser and more atmospheric, right is spikier and bouncier.
 
Click anything to hear an example of what it sounds like.
 
Click the » on an artist to go to their Spotify page.